కలియుగ ప్రభావము

8987EE2D-BE47-4BDA-9CF9-DE2A7E611690
విలువ: భక్తి
అంతర్గత విలువ: నామస్మరణ

ధర్మరాజు రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్న సమయంలో అతని తమ్ముడైన భీముడు ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుని వాటిని పరిష్కరించడంలో సహాయం చేసేవాడు. ఒక రోజు ఒక వ్యక్తి వచ్చి తన పొలంలో వింత జరుగుతోందని, వేసిన కంచె తనకు తానుగా కదలి వెళ్ళిపోతోందని చెప్పాడు.  సామాన్యంగా భీముడు ప్రజలను , రాక్షసుల బారి నుండి కాపాడేవాడు. కానీ ఈ సమస్య వింతగా ఉండడంతో పరిష్కారం కోసం ధర్మరాజు వద్దకు వెళ్ళమని చెప్పి పంపించేసాడు.
తరువాత ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చి తన దగ్గర ఒక పెద్ద కుండ ఉందని దానిలో రోజు మొత్తానికి కావలసిన నీటిని నిల్వచేసుకుంటామని, ఈ రోజు ఎన్ని నీళ్ళు తెచ్చి పోసినా ఆ పెద్ద కుండా సగం వరకే నిండుతోందని చెప్పాడు. ఈ విషయం కూడా ధర్మరాజుని అడగమని భీముడు ఆ వ్యక్తిని పంపించేశాడు. మూడవ వ్యక్తి వచ్చి ఒక ఏనుగు సూది కన్నంలో నుండి దూరి బయటకు వస్తోంది కానీ,దాని తొండం మాత్రం బయటకు రావట్లేదని చెప్పాడు. భీముడు ఇతనిని కూడా ధర్మరాజు వద్దకు పంపించాడు. నాలుగవ వ్యక్తి వచ్చి ఒక పెద్ద బండరాయి రోడ్డుకి అడ్డంగా ఉందని ఎంతమంది బలవంతులు ప్రయత్నించినా దాన్ని కదపలేకపోయారని, కానీ ఒక సాధువు తన దండంతో దాన్ని తీసి తేలికగా పక్కన పడేసాడని చెప్పాడు. భీముడు ఈ వింత సమస్యలకు పరిష్కారం కోసం నాలుగవ వ్యక్తిని వెంటబెట్టుకుని ధర్మరాజు వద్దకు వెళ్ళాడు.

అన్ని సమస్యలు విని ధర్మరాజు ఈ వింతలన్నీ కలియుగం రాబోతోంది అనే సంకేతాన్ని సూచిస్తున్నాయి అని చెప్పేడు.
మొదటి వ్యక్తి చెప్పిన కంచె కదిలి వెళ్ళిపోవడానికి అర్థం, కలియుగంలో ప్రజలు తమకు ఎంత ఉంది అన్నది వదిలిపెట్టి, ఇతరులవద్ద ఏమున్నదో తెలుసుకోవాలని తాపత్రయపడుతూఉంటారు. తమ స్థితిని ఇతరులతో పోల్చుకుని ఎల్లప్పుడూ అసంతృప్తితో బాధపడుతూ ఉంటారు.
రెండవ వ్యక్తి చెప్పిన ఎన్ని నీళ్ళు  పోసినా కుండా సగం వరకే నిండడం అంటే మనుషులు, ఇతరులకు చేసిన సహాయం, చూపించిన ప్రేమ మొదలైనవాటిలో 50% తిరిగి ఆశిస్తారు. పరోపకారం కూడా స్వార్థంతోనే చేస్తారు.
మూడవ వ్యక్తి చెప్పిన సూది కన్నంలోకి ఏనుగు దూరుతోంది కానీ ఏనుగు తొండం బయటికి రాకపోవడం అంటే, మనుషులు డబ్బును, శక్తిని, ఉన్న సౌకర్యాలను తమకోసం,తమ కుటుంబం కోసం విచ్చలవిడిగా ఖర్చుపెడతారు కానీ భగవంతుడి కోసం  మరియు భగవత్సంబంధమైన పనులు కోసం ఖర్చు చెయ్యటానికి ఇష్టపడరు.
నాలుగవ వ్యక్తి చెప్పిన బండరాయిని సాధువు దండంతో తీసి పక్కన పెట్టడం అంటే కలియుగంలో భగవంతుని నామస్మరణ మాత్రం చేతనే ప్రజలు పాపవిముక్తులవుతారు.

అని నాలుగు వింతలకు అర్థాలు వివరించి అయితే కలియుగంలో ఇన్ని దోషాలు ఉన్నప్పటికీ కేవలం భగవన్నామస్మరణ  చేత ప్రజలు పాపవిముక్తులవుతారు అని ధర్మరాజు చెప్పేడు.

నీతి: కృతయుగం, త్రేతాయుగం,ద్వాపరయుగాల్లో చేసినట్లు తపస్సు,యజ్ఞం, కష్టమైన సాధనలు కలియుగంలో అవసరం లేదు. కేవలం నామస్మరణ చేతనే తరించవచ్చు.

 

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2015/10/14/the-kali-age/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s