గణపతి మరియు కార్తికేయుని కథ

విలువ: ధర్మం
ఉప విలువ : గౌరవము

 

ఒక రోజు శ్రీ గణపతి మరియు వారి తమ్ముడు కార్తియులవారు ఆడుకుంటున్నారు . అప్పుడు వారికి దేవతలు ఒక ఫలమును ప్రసాదించారు. చిన్నతనం వల్ల వారు పండు పంచుకోటానికి సిద్ధంగా లేరు. అప్పుడు వారి తలిదండ్రులైన పార్వతీ పరమేశ్వరులు ,వారిలో ఎవరైతే ఈ విశ్వాన్ని మూడు సార్లు చుట్టి వస్తారో వారు ఈ ప్రత్యేక ఫలము వల్ల కలిగే లాభములను పొందుతారు అని నిర్ణయించారు. అ లాభములేమిటి అంటే ‘అమరత్వము, మరియు ‘బ్రహ్మ జ్ఞానము’. పందెము గురించి వినగానే కార్తికేయులవారు, ఫలమును గెలవటం కోసం ఈ విశ్వాన్ని పరిక్రమించటానికి వారి వాహనమైన నెమలి మీద ఉత్సాహంగా బయలుదేరారు. కాని , గణపతి , వారి శరీర పరిస్థితి వల్ల,మరియు నెమలి వలె రెక్కలు లేని ఎలుక వాహనముగా ఉండటం వల్ల చింతూస్తూ ఉండిపోయారు.

shiva-parvati
తరువాత తన బుద్ధికుశలతతో గణపతి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ తల్లిదండ్రుల అనుమతి తీసుకుని , వారిని విశ్వముగా భావిస్తూ వారి చుట్టూ మూడు సార్లు తిరిగారు. ఈ విధంగా గణపతి పందెమును తెలివిగా గెలిచి పండును దక్కించుకున్నారు.

నీతి:
బుద్ధిని సరైన సమయములో సరైనచోట ఉపయోగించి విజయాన్ని సాధించవచ్చు. తలిదండ్రులని ఎప్పుడూ గౌరవించాలి. మన జీవితంలో వారికంటే ప్రత్యేకమైనవారు ఎవ్వరూ ఉండరు.

http://www.momjunction.com/articles/lord-ganesha-stories-kids_00101242/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s