స్వచ్ఛమైన మనస్సు

విలువ — ప్రేమ
అంతర్గత విలువ — అక్కర, ఇతరుల గురించి ఆలోచించడం.

vidyasagar

ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ ఎంతో దయ,కరుణ కలిగి ఉండేవారు. ఆయన ,తనకంటే తక్కువ కులం వారితో కూడా ఎంతో ప్రేమగా మెలిగే వారు.

విద్యాసాగర్ గారి ఇంట్లో, ఒక పని వాడు ఉండేవాడు. అతను ఇంటి పనంతా చక్కగా చేసేవాడు. విద్యాసాగర్ గారు అతనిని , కుటుంబంలో మనిషిగా, చాలా ప్రేమగా చూసుకునేవారు.

ఒక రోజు విద్యాసాగర్ గారు ఇంట్లో మెట్లు దిగి కిందకి వస్తుండగా, ఆఖరి మెట్టు మీద పనివాడు, చేతులో ఒక ఉత్తరం పట్టుకుని నిద్రపోవటం గమనించారు.
విద్యాసాగర్ గారు ఆ ఉత్తరాన్ని తీసుకుని చదివి అందులో ఉన్న చెడు వార్త గురించి తెలుసుకున్నారు. ఆ కారణంగా ఏడుస్తూ నిద్రపోయిన పనివాడిని చూసి జాలి పడి, ఆయన లోపలి నుంచి ఒక విసినికర్ర తీసుకుని వచ్చి, పనివాడికి విసురుతూ కూర్చున్నారు.

అదే సమయానికి, విద్యాసాగర్ గారి స్నేహితుడు ఇంటికి వచ్చాడు. ఈ దృశ్యం చూసిన స్నేహితుడు ఆశ్చర్యంతో ‘కేవలం (Rs.78)డెబ్బై ఎనిమిది రూపాయిలు సంపాదించే పనివాడికి ఇలా సేవ చేయటం అవసరమా? అని ప్రశ్నించాడు.

“మా నాన్నగారు కూడా అప్పట్లో Rs.78 సంపాదించే వారు. ఒక రోజు ఆయన రోడ్ మీద మూర్ఛబోతే, ఎవరో మంచినీళ్లు ఇచ్చి సహాయం చేశారు”,ఈ రోజు ఈ పనివాడిలో చనిపోయిన మా నాన్నగారిని చూస్తున్నాను. “ అని ఎంతో వినయంతో సమాధానమిచ్చారు.

నీతి:
మంచి మనస్సు అంటే తియ్యగా మాటలు చెప్పడమే కాదు, మన ప్రవర్తనలో కూడా తియ్యదనం ఉండాలి. ఇతరుల గురించి ఆలోచించడం,అందరితో ప్రేమగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి.అందులోనే హుందాతనం ఉంది!

http://amritham99.blogspot.sg/search/label/inspiring%20stories

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s