దయగల హృదయం

విలువ : ప్రేమ
అంతర్గత విలువ : ఇతరుల పట్ల దయ
     ఈశ్వర చంద్ర విద్యాసాగర్ ఎంతో మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉండేవాడు. సాటివారి పట్ల ఆదరణ,దయ కలిగి ఉండేవాడు. ఎక్కువ స్థాయి, తక్కువ స్థాయి అన్న తేడా లేకుండా అందరినీ సమానంగా చూసేవాడు. తన ఇంట్లో పని చేసేవారిని కూడా ఆదరించేవాడు. ఒక రోజు విద్యాసాగర్ తన ఇంట్లో మెట్లు దిగి కిందకి వస్తూ ఉండగా, ఇంట్లో పనివాడు చేతిలో ఉత్తరం పట్టుకుని, మెట్ల పక్కన నిద్రపోతూ ఉండడం గమనించాడు. నెమ్మదిగా పనివాడి చేతిలో ఉత్తరం తీసుకుని చదివాడు. ఆ ఉత్తరంలో విషయాన్ని బట్టి అతను చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడని అవి తట్టుకోలేక వాటి గురించి బాధపడుతూ నిద్రపోయాడని అర్థం చేసుకున్నాడు. అతని పరిస్థితికి జాలిపడి, గదిలోకి వెళ్ళి విసనకర్ర తెచ్చి పనివాడికి విసరసాగాడు. అలా విసరడం వల్ల అతను ఇంకా సౌకర్యంగా నిద్రపోగలడని విద్యాసాగర్ భావించాడు. 
  ఇంతలో విద్యాసాగర్, స్నేహితుడు అతన్ని కలవడానికి వచ్చాడు.ఈ దృశ్యం చూసిన అతను కోపంతో విద్యాసాగర్ తో ” జాలికి కూడా ఒక హద్దు ఉండాలి. పనివాడికి నువ్వు సేవ చెయ్యడం ఏమిటి? నెలకు 700 రూపాయలకు పనిచేసే వాడికి నువ్వు గాలి విసురుతావా” అన్నాడు.
దానికి విద్యాసాగర్ నవ్వుతూ మా నాన్నగారు కూడా  నెలకు 700 రూపాయలే సంపాదించేవారు. ఒకరోజు ఇంటికి వస్తూ రోడ్డు మీద కళ్ళు తిరిగిపడిపోయారు. ఆ దారిలో వెళ్తున్న ఒకాయన మంచినీళ్ళిచ్చి మా తండ్రిని ఆదుకున్నాడు.ఈ పనివాడి మొహంలో , ఆరోజు మా నాన్నగారు పడిన కష్టం కనిపించింది అన్నాడు.
నీతి
 
సాటి మానవుల పట్ల మన ప్రేమను, దయను మాటల ద్వారా మాత్రమే కాక చేతల ద్వారా కూడా చేసి ఆదర్శంగా జీవించవచ్చు అని పై కథ వలన తెలుసుకోవచ్చు. భగవంతుని సృష్టిలో అందరూ సమానమే అని గుర్తించి, అందరినీ సమానంగా ఆదరించడం నేర్చుకోవాలి.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s