ఎండా-వాన  కథ

విలువ — సత్యం,ఆశావాదం
అంతర్గత విలువ –అవగాహన
ఒక పెద్దావిడకి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. వారిద్దరికీ పెళ్ళిళ్ళు అయి కాపురాలు చేసుకుంటున్నారు.పెద్దమ్మాయి భర్తకి గొడుగుల వ్యాపారము, చిన్నమ్మాయి భర్తకి నూడిల్స్ వ్యాపారము ఉన్నాయి.ఆ పెద్దావిడ వాతావరణం మారినప్పుడల్లా తరచుగా బాధపడుతూ ఉండేది. బాగా ఎండగా ఉన్నప్పుడు, “అయ్యో పెద్దల్లుడుకి వ్యాపారము ఉండదు, ఎవరూ గొడుగులు కొనుక్కోరు ” అని బాధ పడేది. బాగా వర్షం వచ్చినప్పుడు “అయ్యో చిన్నల్లుడికి  వ్యాపారము ఉండదు, ఎండ ఉంటేనే నూడిల్స్ తయారు చెయ్యడానికి అవుతుంది ” అని బాధ పడేది.
ఒక రోజు ఆ పెద్దావిడ ఒక సాధువుని కలిశారు. సాధువు పెద్దావిడ బాధపడడానికి కారణము తెలుసుకుని ఇలా సలహా ఇచ్చారు.
“ఇది చాలా సులభం. బాగా ఎండగా ఉన్నప్పుడు పెద్దమ్మాయి గురించి అసలు ఆలోచించద్దు. చిన్నమ్మాయి గురించి ఆలోచించండి. ఎండగా ఉండడం వల్ల నూడుల్స్ వ్యాపారం బాగుంటుంది అని సంతోషించండి. అలాగే బాగా వర్షం పడినప్పుడు చిన్నమ్మాయి గురించి అసలు ఆలోచించద్దు. పెద్దమ్మాయి గురించి ఆలోచించండి, గొడుగుల వ్యాపారం  బాగుంటుంది అని సంతోషించండి. “
పెద్దావిడ సాధువు చెప్పినట్టు అనుసరించి ఆలోచనలో మార్పు తెచ్చుకున్నారు. తరువాత ఇంక బాధ పడలేదు. రోజూ సంతోషంగా నవ్వుతూ ఉండేవారు.
నీతి 
ఎలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనా దానిలో మంచి చూడడం అలవాటు చేసుకుంటే మనం సంతోషంగా జీవించగలము.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s