చదువుకున్న పండితుడు

విలువ — సత్యము,
అంతర్గత విలువ — ఆచరణ / అభ్యాసమ
 ఒక నది దాటటానికి కొంత మంది మనుషులు పడవలో కూర్చున్నారు. అందులో ఒక చదువుకున్న పండితుడు ఉన్నాడు.  ఆ పండితుడు తను చదువుకున్న పుస్తకాల గురించి , తనకి ఉన్న జ్ఞానాన్ని గురించి అందరికీ  చెప్పాలి అనుకున్నాడు.
పండితుడు , అందరినీ  ప్రశ్నించడం మొదలు  పెట్టాడు.
మీరు ఉపనిషత్ లు  చదివారా ?? శాస్త్రాలు చదివారా ?? 6 వర్గాల హిందూ తర్కశాస్త్రము గురించి తెలుసా ??
దానికి  పడవలో ప్రయాణము చేసే వాళ్ళు,” ఈ వాక్యములు వినలేదు మాకు తెలియదు” అని సమాధానము చెప్పారు.
దానికి పండితుడు, “మీ జీవితం వ్యర్థము, వీటిగురించి తెలియదా ??” అని అన్నాడు. పండితుడు అలా అన్న కొంతసేపటికి నదిలో పెద్ద పెద్ద అలలు  రావడం మొదలు పెట్టాయి. పండితుడికి కంగారు వేసింది. పడవలో  ఉన్న ఒక వ్యక్తి పండితుడిని మీకు ఈత వచ్చా? అని అడిగాడు.
పండితుడు ‘రాదు ‘ అని సమాధానము చెప్పారు. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి “ఇంక మీ  జీవితము అయిపోయింది ” అని పడవ లోంచి నదిలోకి దూకి ఈదుకుంటూ  వెళ్ళిపోయాడు.
నీతి
 ఎన్నో పుస్తకాలు చదివిన జ్ఞానం ఒక్కటీ ఉంటే సరిపోదు.అవసరానికి మనము నేర్చుకున్నది ఆచరణలో పెట్టలేకపోతే ,ఆ జ్ఞానము వ్యర్థము. ఇది యధార్థము.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s