రెండు చిలుకల కథ. 

parrots
విలువ — సరైన నడత
అంతర్గత విలువ — మంచి స్నేహం.
రెండు చిలుకలు, మర్రిచెట్టు మీద గూడు కట్టుకున్నాయి.
కొన్ని రోజులకి వాటికీ పిల్లలు పుట్టాయి. పెద్ద చిలుకలు (తల్లి తండ్రి ) పిల్ల చిలుకలని ప్రేమగా చూసుకున్నాయి.
పిల్ల చిలుకలు, రెక్కలు ఎదిగి, కొంచం పెద్ద అయ్యాయి.
తండ్రి చిలుక అనుకున్నాడు, ‘ఇద్దరిని బాగా చూసుకున్నాము, రెక్కలు వచ్చాయి. వాళ్ళ జాగ్రత్త వాళ్ళకి తెలుసు. ఇంక వదిలెయ్యాలి

రోజు పెద్ద చిలుకలు, పిల్లలికి భోజనం తేవడానికి పొద్దున్నే బయటికివస్తాయి.ఒక వేటగాడు ఇది గమనించి, అదే సమయానికి, పిల్ల చిలుకలని తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాడు. ఒక చిలుకని  బంధించ గలిగాడు, ఇంకో చిలుక  తప్పించుకుని ఎగిరిపోయింది.సంతోషంగా చిలుకని ఇంటికి తీసుకుని వచ్చి, తన పిల్లని, జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్పాడు.ఇంకో చిలుక, ఆశ్రమం వద్దకి చేరింది.

ఒక యాత్రికుడు, ప్రయాణము చేసి అలిసిపోయి, వేటగాడి ఇంటి బయట కూర్చున్నాడు. అప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న చిలుక ఇలా మాట్లాడింది ‘ పిచ్చివాడా, ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు, నీ గొంతు కోస్తాను అంది  ‘ఇది విని యాత్రికుడు భయపడ్డాడు.
అక్కడ నుంచి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు.ఆశ్రమంలో చిలుక ,” ‘మీకు స్వాగతం! ఇక్కడ ఆశ్రమంలో, పళ్ళు ఫలాలు అన్ని వున్నాయి, మీకు ఏమి కావాలంటే అవి తీసుకోవచ్చు. ఆశ్రమంలో అందరూ మంచి వాళ్ళే “ అని అంది. 
ఇది విని యాత్రికుడు, సంతోష పడ్డాడు, ఆశ్చర్యపోయాడు.
ఆశ్రమంలో చిలుకని  అడిగాడు , ‘వేటవాడి ఇంట్లో చిలుక ఎందుకు అంత కఠినంగా మాట్లాడింది ‘?
అప్పుడు ఆ ప్రశ్నకి జవాబుగా,ఆశ్రమంలో చిలుక ”వేటవాడి ఇంట్లో చిలుక నా తమ్ముడు. పెద్ద అయ్యాక వేరు అయ్యాము. వేటవాడి ఇంట్లో ఉండటం వల్ల, వాళ్ల భాష నేర్చుకున్నాడు నా తమ్ముడు.నేను ఆశ్రమంలో, మంచి వాళ్ళు, భక్తుల మధ్య  ఉండటం వల్ల, ఇలా మాట్లాడుతున్నాను’.
నీతి:
మంచి స్నేహం వల్ల, మంచి ఆలోచనలు, మంచి నడవడి కలుగు తుంది.
‘నీ స్నేహితులు ఎవరో తెలిస్తే, నీ యొక్క నడవడి తెలిసిపోతుంది’.
కుళ్ళిన పళ్ళ మధ్య మంచి పండు ఉంటె, అది కూడా కుళ్ళి పోతుంది.
అందుకని ఎప్పుడూ మంచి స్నేహం ముఖ్యం, అవసరం.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s