రామ్ మరియు కావలివాడు.

5BC1F8DC-5242-4887-B736-BE8FC09B00AD
విలువ — సరైన నడత
అంతర్గత విలువ — గౌరవం, మంచితనము.
రామ్ ఒక కూరగాయల వితరణ కార్ఖానాలో పని చేస్తున్నాడు.
 ఒక రోజు సాయంకాలం , కార్ఖానాలోపల, కూరగాయలు పెట్టే   చల్లగది లోపలికి పనిమీద వెళ్ళాడు.
కార్ఖానాలో అందరూ వెళ్లిపోయారు అని అనుకుని, తలుపులు అన్నీ  మూసి వేశారు. ఈ చల్లగది లోపలి నుంచి పిలిచినా ఎవ్వరికీ వినిపించదు.
 అయిదు గంటలు అయ్యాక , గదిలో రామ్ ప్రమాద పరిస్థితిలో ఉండగా, కావలివాడు తలుపు తెరిచి రామ్ ప్రాణం కాపాడాడు.
రామ్ అప్పుడు  ‘నీకు ఎలా అనిపించింది తలుపు తీయాలని?’కావలి వాడిని అడిగాడు.
కావలివాడు ఇలా అన్నాడు ‘నేను 35ఏళ్లగా ఈ కార్ఖానాలో పని చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వందల కొద్దీ  పనిచేసేవాళ్ళు వస్తూ , వెళ్తూ ఉంటారు, ఎవ్వరూ   నన్ను పలకరించరు.
మీరు రోజూ నన్ను ప్రేమగా పలకరిస్తారు . ఈ రోజు కూడా మీరు వచ్చేటప్పుడు  నన్ను పలకరించారు  కానీ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు చెప్పలేదు. అందుకని నాకు అనుమానము వచ్చింది .
నేను ఎప్పుడూ ” మీ పలకరింపు “వినాలి.
నీతి:
మనం అందరితో వినయంగా, ప్రేమగా మంచిగా నడుచుకోవాలి. ఇలా ఎప్పుడు అయితే మనము ప్రవర్తిస్తామో, మనకి తెలియని  వాళ్ళ దగ్గర  నుంచి కూడా సహాయము పొందుగలము.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s