భగవంతుడి పాదాలచెంత సర్వస్యశరణాగతి చేయుట

EBC7221D-0C78-4B45-BB91-78DE0B4F1DA5

 

విలువ: ప్రేమ

ఉపవిలువ: విశ్వాసము, భక్తి

ఒకానొకప్పుడు ఒక చెరువులో చాలా చేపలు ఉండేవి. ప్రతిరోజూ ఆ చేపలు జాలరి వలను తలుచుకుని భయంతో నిద్రలేచేవి. క్రమం తప్పకుండా ప్రతిరోజూ ఉదయం చేపలు పట్టడానికి జాలరి వల వేసేవాడు. ప్రతి ఉదయం చాలా చేపలు వలలో చిక్కుకునేవి. ఆశ్చర్యంతో కొన్ని, నిద్రపోతూ కొన్ని,తప్పించుకోవడం చేతకాక కొన్ని చేపలు జాలరి వలలో చిక్కుతూ ఉండేవి. అపాయం గురించి తెలిసినప్పటికీ మృత్యురూపమైన ఆ వల బారినుండి అవి తప్పించుకోలేకపోయేవి.

ఆ చేపలలో ఒక చిన్నచేప ఎప్పుడూ ఆనందంగా, ఉల్లాసంగా ఆడుతూ ఉండేది. ఆ చేపకి జాలరి వాని వల అంటే భయం ఉండేది కాదు. దానికి జీవించడం ఎలాగో బాగా తెలిసినట్లుగా కనిపిస్తూ, ఉత్సాహంగా జీవిస్తూ ఉండేది. పెద్ద చేపలన్నీ చిన్న చేప రహస్యం ఏమిటా అని ఆశ్చర్యపడుతూ ఉండేవి. పెద్ద చేపలన్నింటి అనుభవం, తెలివి కలిపి ఆలోచించినా అవి తమను తాము వల నుండి కాపాడుకోలేకపోతున్నాయి. మరి ఈ చిన్నచేప ఎలా తనని తాను కాపాడుకుంటున్నదని వాటికి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండేది.

తమ కుతూహలాన్ని, వల నుండి ఎలా తప్పించుకోవాలన్న రహస్యం తెలుసుకోవాలన్న ఆతృతను ఆపుకోలేక ఒకరోజు సాయంకాలం చేపలన్నీ చిన్నచేప దగ్గరికి వెళ్ళాయి. ” ఓ చిన్ని చేపా! మేమంతా నీతో మాట్లాడడం కోసం వచ్చాము” అన్నాయి.

“నాతోనా? దేనిగురించి మీరందరూ నాతో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నారు?” అని అడిగింది చిన్నచేప.

రేపు పొద్దున్న జాలరివాడు వల వేసుకుని వస్తాడు కదా! వాడి వలలో పడతానేమోనని నీకు భయంగా లేదా? అని అడిగాయి.

చిన్నచేప నవ్వుతూ ” లేదు! నేను ఎప్పటికీ వాడి వలలో చిక్కను” అంది.

“చిన్నచేపా! నీ ఆత్మవిశ్వాసానికి, విజయానికి వెనుక రహస్యం ఏమిటో మాకు కూడా కొంచెం చెప్పవా? అని అడిగాయి పెద్దచేపలు.

చాలా సులభం. జాలరి వల విసరడానికి రాగానే నేను పరుగున వెళ్ళి అతని పాదాల దగ్గర ఉంటాను. జాలరి వల వెయ్యాలన్నా ఆ చోటులో వెయ్యలేడు. అందువల్ల నేను ఎప్పటికీ వలలో చిక్కను అని చెప్పింది చిన్నచేప.

చిన్నచేప తెలివితేటలను చూసి పెద్దచేపలన్నీ ఆశ్చర్యపడ్డాయి.

నీతి: మీ గురువు లేదా భగవంతునియందు పరిపూర్ణవిశ్వాసంకలిగిఉండాలి. భగవంతుడినే మన యజమానిగా భావించాలి. భగవంతునియందు విశ్వాసం
నమ్మకం కలిగిఉండాలి.మనం ఏమి చేసినా శక్తివంచన లేకుండా చేసి భారం భగవంతుని మీద వెయ్యాలి. ఆయననే నమ్ముకుని విడువకుండా ఉండాలి. అప్పుడు భగవంతుడు మన బాధ్యతను తాను తీసుకుని మనకి ఏది మంచో అది చేస్తాడు. అప్పుడే మనం కలతలను,కల్లోలాలను ఎదుర్కొని కష్టాల బారినుండి కాపాడతాము.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s