ఆక్షేపణ ని తగిన రీతిలో తీసుకోవడం

IMG_5466.JPG

 

విలువ –సరైన నడత
అంతర్గత విలువ — సరైన తీరు

ప్రోఫెట్ మొహమ్మద్ కి, ఆలీ అని ఒక శిష్యుడు ఉన్నాడు.
అందరూ తరుచూ ఆలీని ఆక్షేపించేవారు, కానీ ఆలీ ఎంతో మౌనంగా భరించేవాడు. కానీ ఒక రోజు గరువుగారి ఎదురిగా, ఆక్షేపిస్తుంటే మౌనంగా ఉండలేక ఎదురు తిరిగాడు. వెంటనే ప్రోఫెట్ మొహమ్మద్, లేచి వెళ్లిపోయారు. ఆలీ గురువుగారి తోపాటు వెళ్లి ఇలా అడిగాడు “అందరూ నన్ను ఆక్షేపిస్తుంటే మీరు ఎందుకని ఏమి మాట్లాడలేదు ”
దానికి బదులుగా గురుగారు “అందరూ ఆక్షేపిస్తుంటే నువ్వు మౌనంగా భరిస్తున్నపుడు , నిన్ను 10మంది దేవతలు రక్షించడం చుశాను. నువ్వు ఎదురు తిరిగి నప్పుడు, ఆ 10మంది దేవతలు, మాయమయిపోయారు . అందుకని నేను కూడా లేచి వెళ్ళిపోయాను “.

నీతి.
సంతోషం, సహనము , క్షమా గుణము, ఇవి అన్నీ మనలో ఉన్న దేవతలు.
మనము ఎదురు తిరిగినప్పుడు, మనలో ఉన్న ద్వేషము అసూయా బయటికి వస్తాయి.
మనని ఎవరైనా ఆక్షేపణ, చేస్తే మనము ఎదురు తిరగకపోతే, మనము ఆ భగవంతుడికి దెగ్గర అవుతాము.
మనకి ఎవ్వరినైనా మార్చే అరహతి లేదు, మనము ధర్మ మార్గములో నడిచి నలుగురికీ ఉపయోగపడేలా ఆదర్శవంతంగా జీవిద్దాము .

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s