బీదవాడి సంపద

img_1965బీదవాడి సంపద.
విలువ — శాంతి
అంతర్గత విలువ — తృప్తి/ సంతోషము

రాంచంద్ మరియు ప్రేమ్చంద్ యిరుగింటివాళ్ళు. (యిరుగు, పొరుగు)
రాంచంద్ ఒక బీద వ్యవసాయి.
ప్రేంచంద్ ఒక జమీందారు.
రాంచంద్ సంతోషంగా జీవితం గడుపుతున్నాడు. రాత్రి విశ్రాంతి తీసుకునే టప్పుడు, తన ఇంటి తలుపులు కిటికీలు, మూసుకునే వాడు కాదు. ధనము లేకపోయినా సంతోషంగా ఉండేవాడు.
ప్రేంచంద్ మటుకు ఎప్పుడూ దిగులుగా ఉండేవాడు.తన ధనమును కాపాడుకోవడానికి, తలుపులు మూసుకుని ఉండేవాడు. రాత్రి విశ్రాంతిగా నిద్రించేవాడు కాదు.
ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా ఉండే రాంచంద్ ని చూసి ప్రేంచంద్ అసూయ పడ్డాడు.

ఒక రోజు ప్రేంచంద్, రాంచంద్ ని పిలిచి, ‘నేను చాలా భాగ్యవంతుడిని. నీ దారిద్యాన్ని చూడలేక, నా దెగ్గిర ఉన్న ధనము కొంచం నీకు యిస్తున్నాను. సంతోషంగా ఉండు’ అని అన్నాడు.
రాంచంద్ చాలా సంతోషపడ్డాడు. రోజూలాగా విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు, కానీ నిద్రపట్టలేదు. తన ఇంటి తలుపులు, కిటికీలు మూసివేశాడు, అయినా నిద్రపట్టలేదు. పెట్టెలో ఉన్న ధనాన్ని రాత్రి అంతా చూస్తూ కలత పడ్డాడు.
తెల్లవారగానే రాంచంద్ పెట్టెలో ఉన్న ధనాన్ని తీసుకుని వెళ్లి ప్రేంచంద్ ఇచ్చేసి ఇలా అన్నాడు ‘నేను బీద వాడిని, నువ్వు ఇచ్చిన ధనము, నా సంతోషాన్ని దూరం చేసింది. నీ ధనము నువ్వు తిరిగి తీసుకో!నేను ఇది వరకే బీదవాడిగానే ఆనందంగా ఉన్నాను !”

నీతి
ధనముతో అన్నీ కొనలేము. మనకి ఉన్న దాంతో తృప్తిగా సంతోషంగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s