భగవంతుడి నామం యొక్క విశిష్టత

విలువ — ప్రేమ
అంతర్గత విలువ — నమ్మకం

 

img_1858

 

ఒక రోజు నారదులవారు, శ్రీమన్ నారాయణ స్వామివారిని కలుసుకోవడానికి వెళ్లారు.
అప్పుడు శ్రీమన్ నారాయణ స్వామి, నారదులవారిని బావున్నావా నారదా అనిఅడిగారు ?
శ్రీమన్ నారాయణ స్వామి, నారదులవారి మధ్య జరిగిన సంభాషణ.
నారదులవారు– నేను బావున్నాను, మూడులోకాలు పర్యటన చేస్తున్నాను.
శ్రీమన్ నారాయణ స్వామి — ఏ ఆలోచనతో పర్యటన చేస్తావు?
నారదులవారు– ఎప్పుడూ మీ నామమే!’నారాయణా నారాయణా ‘ అనుకుంటూనే ఉంటాను కానీ మీ నామము చెయ్యడం వల్ల ఏమి ఫలితమో తెలియడంలేదు.
శ్రీమన్ నారాయణ స్వామి — అయ్యో నారదా !! నువ్వు నామస్మరణ చేస్తున్నావు కానీ దాని రుచి నీకు తెలియదా ?? అయితే అక్కడ చెట్టుమీద కూర్చున్న కాకిని అడుగు.
అప్పుడు నారదులవారు కాకిని నామస్మరణ విశిష్టత గురుంచి ఇలా అడిగారు, ‘నారాయణా నారాయణా’ అని జపించడం వల్ల ఏమిటి ఫలితం అని ? ఆ నామం వినగానే కాకి మరణించింది.
నారదులవారు– కాకిని అడిగాను స్వామి, కానీ మీ నామం వినగానే మరణించింది. ఇదా ఫలితం స్వామీ అని అడిగారు ?
శ్రీమన్ నారాయణ స్వామి — నిజం తెలియడానికి సహనం కావాలి. నారదా ,ఒక బ్రాహ్మణుడి ఇంట్లో, అందమైన చిలక ఉంది, దానిని అడుగు అని సూచించారు .
నారదులవారు, చిలక దగ్గరికి వెళ్లి ‘నారాయణా నారాయణా’ జపించడం వల్ల ఏమిటి ఫలితం అని మళ్ళీ? నామం వినగానే, చిలక
మరణించింది.
నారదులవారు– చిలకని అడిగాను స్వామి , కానీ మీ నామం వినగానే మరణించింది. ఇదా ఫలితం అని మళ్ళీ ?
శ్రీమన్ నారాయణ స్వామి — నిజం తెలుసుకోవాలి అంటే పట్టుదల కావాలి నారదా!ఒక బ్రాహ్మణుడి ఇంట్లో, ఆవుకి దూడ పుట్టింది. ఆ దూడని అడిగిరా !
నారదులవారు దూడ దగ్గరికి వెళ్లి అడిగారు ‘నారాయణా నారాయణా’ జపించడం వల్ల ఏమిటి ఫలితం అని ? నామం వినగానే దూడ మరణించింది.
నారదులవారు:దూడని అడిగాను స్వామి , కానీ మీ నామం వినగానే మరణించింది. ఇదా ఫలితం ?కానీ నిజం తెలిసేదాకా నేను పట్టుదలగా ఉంటాను స్వామీ అని అన్నారు
శ్రీమన్ నారాయణ స్వామి :తొందర పడకు నారదా,సహనంతో ఉండు. రాజుకి నిన్ననే కొడుకు పుట్టాడు. రాజు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. వెళ్లి నిన్ననే పుట్టిన పసివాడిని అడుగు!
కానీ ఈ సారి, నారదులవారు భయ పడ్డారు. పసివాడు మరణిస్తే రాజుగారి భటులు నన్ను నిర్బంధం చేస్తారు కదా మరి
శ్రీమన్ నారాయణ స్వామి :ఏమీ భయపడకు నారదా, వెళ్లి పసివాడిని అడుగు!
అప్పుడు,నారదులవారు రాజుగారి దగ్గరకు వెళ్లారు, పసివాడిని బంగారపు పళ్ళెంలో తీసుకుని వచ్చారు. అప్పుడు నారదులవారు, ‘పసివాడిని నేను ఒక మాట అడగవచ్చా?’ అని అన్నారు. దానికి రాజుగారు అంగీకరించారు.
అప్పుడునారదులవారు, పసివాడిని అడిగారు, ‘నారాయణా నారాయణా’ అని జపించడం వల్ల ఏమిటి ఫలితం అని ?
నామం వినగానే పసివాడు ఈ విధంగా మాట్లాడాడు.
పసివాడు — మీరు రోజంతా నారాయణా నారాయణా, అని జపం చేస్తారు. కానీ దాని రుచి తెలియదా ??
ముందర నేను కాకిగా ఉన్నపుడు మీరు వచ్చి ‘నారాయణా నారాయణా’ జపించడం వల్ల, నా జన్మ ధాన్యం అయింది.
తరవాత చిలకగా పుట్టాను. మీరు మళ్ళీ వచ్చి నారాయణా నారాయణా’ అని జపించడం వల్ల, నా జన్మ ధాన్యం అయింది.
అప్పుడు , ఒక ఆవుకి దూడగా పుట్టాను. అది ఇంకా మంచి జన్మ. బ్రాహ్మణులు ఆవుని పూజిస్తారు. మీరు మళ్ళీ వచ్చి నారాయణా నారాయణా’ అని జపించడం వల్ల, నా జన్మ ధన్యం అయింది.
ఇప్పుడు నేను రాజుగారికి యువరాజుగా పుట్టాను చూశార! ఎప్పుడూ నారాయణా నారాయణా’ జపించడం వల్ల, జీవితంలో పైస్థాయికి ఎదుగుతాము. ఉత్తమ జన్మను మరియు సద్గతిని పొందుతాము
ఇదే భగవన్నామం యొక్క విశిష్టత.

నీతి.
మనకి భగవంతుడి మీద ప్రేమ , భక్తి , నమ్మకం ఉంటే జీవితంలో పైస్థాయికి ఎదుగుతాము.
‘నారాయణా నారాయణా’ నామం వినడం వల్ల, కాకికి చిలక జన్మ వచింది. తరవాత చిలకకి దూడ జన్మ వచింది. తరవాత దూడకి మానవ జన్మ వచింది.
భగవన్నామం వింటేనే ఇంత ఫలితం వస్తే, ఎప్పుడూ భగవన్నామస్మరణ , భగవన్నామం జపం చేస్తే ఎక్కువ ఫలితం దక్కుతుంది

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s