పాలకుండలో కప్ప

img_1281

విలువ సత్యం

అంతర్గత విలువ : ఆశావహ ధృక్పధం,పట్టుదల
ఒక కప్ప గెంతులు వేస్తూ ఆరుబయట అటూ ,ఇటూ తిరుగుతూ ఉంది. చుట్టుపక్కల ఇంకేమి ఉన్నాయో అని ఆసక్తికొద్దీ , మితిమీరిన ఉత్సాహంతో గెంతుతూ పెద్దగా ఎగిరి పక్కనే సగం దాకా పాలున్న కుండలో పడింది. ఆ పాలలో ఈది కుండపైకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తే, కుండ చివరి వరకూ దూరం ఎక్కువ కనపడి, అంతవరకూ
గెంతలేక పోయింది. ప్రతీ సారి వెనక కాళ్ళు సాగదీసి, శరీరం సాగదీసి కుండ అడుగునుండి ప్రయత్నించాలనుకుంటే కుండ లోతు ఎక్కువగా ఉంది. పై వరకూ ఎక్కలేదు, అడుగు వరకూ పోలేదు.
అయినా ఆ కప్పకు దాని ప్రయత్నం మధ్యలో వదలాలని లేదు. ఎలాగయినా కుండనించి బయటపడాలని, తన శక్తి కొద్దీ ప్రయత్నించాలని, గట్టిగా నిర్ణయించుకుని పాలల్లో అటూ,ఇటూ , పైకీ,క్రిందకీ,బలంగా గెంతులు వేయసాగింది. కొంతసేపటికి పాలన్నీ బాగా చిలకబడి పాలలోని వెన్న ఒక చిన్న కొండలాగా తయారయ్యింది. వెన్న ఘన పదార్ధం కాబట్టి అది కుండ పై భాగం వరకూ ఉంది. కప్ప వెన్న మీదనుండి కుండ బయటికి ఒక్క గెంతులో దూకేసి హమ్మయ్య అనుకుంది.

నీతి:

ప్రయత్నిస్తే తప్పకుండా విజయం సాధించవచ్చు. లక్ష్యం చేరడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. మధ్యలో వదిలివేయకూడదు.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s