కిలో వెన్న

img_0825
కిలో వెన్న
విలువ :సత్యము
ఉపవిలువ- నిజాయతీ
ఒక రైతు ఉండేవాడు. ఆతను ఎప్పుడూ ఒక కిలో వెన్నను ఒక బేకర్ కు అమ్ముతూ ఉండేవాడు. ఒక సారి బేకర్ కి అనుమానము వచ్చింది. “ఈ రైతు సమంగా ఒక కిలో వెన్న ఇస్తున్నాడా లేదా ?”అని అందుకని ఈసారి రైతు వెన్న తెచ్చి ఇవ్వగానే దాన్ని ఒక కిలో రాయితో త్రాసులో తూచాడు. తీరా చూస్తే వెన్న ఒక కిలో కంటే తక్కువ ఉంది. బేకర్ కి చాలా కోపం వచ్చి, రైతుని తీసుకువచ్చి కోర్టులో జడ్జి ముందు నిలబెట్టాడు. జడ్జి రైతుని అడిగాడు, “నీవు వెన్న ఎట్లా తూచి ఇస్తున్నావు అని. దానికి రైతు ఈ విధంగా బదులు చెప్పాడు, యువర్” ఆనర్, నాకు చదువు రాదు, అనాగరికుడిని కానీ, తూచడానికి నాకు ఒక పధ్ధతి తెలుసు”. జడ్జి అడిగారు,” సరే ! ఆ పధ్ధతి ఏమిటో చెప్పు”
రైతు ఇలా వివరించాడు ,”ఎప్పటినుంచో ఈ బేకర్ దగ్గర కిలో బ్రెడ్ కొంటూ ఉండే వాడిని. అప్పటికి ఇంకా నేను ఈయనకు వెన్న అమ్మేవాడిని కాను. తరవాత ఇతను నాకు అమ్మే కిలో బ్రెడ్ అమ్ముతున్నప్పటి నుంచి త్రాసులో కిలో బ్రెడ్ ఒక వైపు పెట్టి దానికి సరిబరువు గల వెన్న మరో వైపు పెట్టి తూచి, కిలో వెన్న బేకర్ కు ఇస్తున్నాను. ఇందులో ఎవరిదైనా పొరపాటు ఉంటే అది ఈ బేకరిదే. అతను కిలో బ్రెడ్ అని చెప్పి అమ్ముతున్నది కిలో కంటే తక్కువ ఉన్నది.

 

 

img_0827

నేర్చుకోవలసిన విషయము.
మనము ఇతరులకు ఏమి ఇస్తామో మనకు అదే తిరిగి వస్తుంది. కొంతమంది నిజాయతీ గా ఉంటారు. మరి కొంత మందికి నిజాయతీ అంటే తెలియదు. వారు అబద్ధాన్ని అతి తేలిక గా చెప్పేస్తారు. అటువంటి వారు ఎదుటి వారిలో నిజాయితీ ని గుర్తించలేకపోగా, అందరూ తమలాంటి వారే అని అనుకుంటారు. వారిని వారే మోసగించుకుంటారు.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s