కుటుంబం

 

విలువ : ప్రేమ

అంతర్గత విలువ : ఐకమత్యము

 

img_0504

లంకాధిపతి రావణబ్రహ్మ యుద్ద భూమిలో… మృత్యు శయ్యపై అవసాన దశలో శ్రీరాముడితో ఇలా అన్నాడు…”రామా……….. నీ కంటే నేను అన్నింటిలో గొప్పవాణ్ణి

. నేను బ్రాహ్మణ జాతి లో పుట్టాను..నీది క్షత్రియ జాతి. నేను … నీ కంటే వయసులో పెద్ద. నా కుటుంబం… మీ కుటుంబం కన్నా పెద్ద.
నా వైభవం…. నీ వైభవం కన్నా అధికం. మీ అంత:పురం మాత్రమే స్వర్ణం…. నా లంకానగరం మొత్తం స్వర్ణమయం. నేను బలపరాక్రమాలలో …. నీకంటే శ్రేష్ఠుడిని. నా రాజ్యము,
…. నీ రాజ్యము కంటే పెద్దది.
జ్ఞానంలో, తపస్సులో … నీ కంటే శ్రేష్ఠుడిని”.

“ఇన్ని శ్రేష్ఠమైన విషయాలు కలిగి వున్నా …. యుద్ధంలో నేను
నీ ముందు ఓడిపోయాను.
దీనికి కారణం ఒకటే…నీ తమ్ముడు నీ దగ్గర వున్నాడు… నా తమ్ముడు నన్ను వదలి వెళ్ళిపోయాడు”.

*నీతి*

తమ్ముడు వెంట లేకుండా, రావణబ్రహ్మ లాంటి వాడే
ఓటమి పాలయ్యాడంటే…. మనలాంటి వాళ్ళ బ్రతుకెంత?
అందరూ కలిసి వుండండి….! విజయాలు పొందండి!!
కుటుంబాలు విచ్చిన్నం కాకుండా అందరూ ప్రయత్నించండి!!!
ఎందుకంటే… ఏ వృ క్షమూ, కఱ్ఱ సహాయం లేని గొడ్డలితో తెగి పడదు. వృక్ష జాతి స్నేహం తోనే… గొడ్డలి విజయం సాధిస్తుంది.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s