ఉన్న దాంతో తృప్తిగా ఉండాలి.

ఉన్న దానితో తృప్తిగా ఉండాలి

image

విలువ — శాంతి

అంతర్గత విలువ — కృతజ్ఞత, సరైన ప్రవర్తన

ఒక రాజుగారు ఒక రోజు ఉద్యానవనానికి వెళ్ళారు. వనంలో వృక్షాలు , పుష్పాలు రోజు రోజుకీ క్షీణించిపోతున్నాయి.

అక్కడ ఉన్న,

సింధూర చెట్టు ఇలా బాధపడుతోంది” నేను దేవదారు వృక్షము వలె పొడవుగా ఎదగలేను,అందుకని మరణించాలని ఉంది.”

దేవదారు వృక్షము ఇలా బాధపడుతోంది “నేను ద్రాక్ష వృక్షము వలె మంచి పానీయం ఇవ్వలేను అందుకని మరణించాలని ఉంది.”

ద్రాక్ష వృక్షము ఇలా బాధపడుతోంది “నేను గులాబీ వృక్షము వలె పుష్పములు ఇవ్వలేను అందుకని మరణించాలని ఉంది.”

అప్పుడు రాజుగారికి వనంలో ఒక పక్కగా, మనసుకి ఆహ్లాదకరంగా ఉన్న చిన్న వృక్షము కనిపించింది. రాజుగారు ఆ వృక్షాన్ని ” నీవు ఇంత సంతోషంగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నావు ? ” అని అడిగారు.అప్పుడు చిన్న వృక్షము ఈ విధంగా జవాబు చెప్పింది , “నేను నాలాగానే ఉండగలను, నాలో ఉన్న మంచి గుణాలని పెంచుకుంటాను. మరొకరిలాగా ఉండడానికి నేను ప్రయత్నించను.”

నీతి

మనల్ని మనం ఎప్పుడూ గమనించుకుంటూ ఉండాలి. బాధపడితే మనలో ఉన్న శక్తి తగ్గిపోతుంది. మంచి గుణాలని పెంచుకోవాలి . మరొకరిలాగా ఉండడానికి ప్రయత్నించరాదు.అప్పుడే మనము సంతోషంగా, శాంతంగా ఉండగలము.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s