మన మనసే స్వర్గము

విలువ — సత్యము

అంతర్గత విలువ — అప్రమత్తంగా ఉండడం

image

ఒక సేనాధిపతి ఒక రోజు జెన్ మాస్టర్ హుకుం దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అడిగాడు, “స్వర్గము ఎక్కడ ఉంటుంది? నరకము ఎక్కడ ఉంటుంది ?”
ఆ సేనాధిపతికి రెండే తెలుసు,1) జీవనం 2)మరణం.
నరకము నుంచి స్వర్గానికి దారి తెలుసుకోవాలని అనుకున్నాడు. జెన్ మాస్టర్ హుకుంసేనాధిపతికి అర్ధం అయ్యేలా సమాధానం చెప్పారు.
“నువ్వు ఎవరివి?” అని హుకుం అడిగారు.
నేను సైనికుల నాయకుడిని . రాజుగారు నాకు చాలా మర్యాద ఇస్తారు.
హుకుం నవ్వుతూ అన్నారు, “నువ్వు నిజంగానే నాయకుడివా ? అలా అనిపించటం లేదు?”
సేనాధిపతి కోపంతో కత్తి తీసి హుకుం ని చంపడానికి సిద్ధమయ్యాడు.
ఇదే నరకానికి దారి అని అన్నారు హుకుం.
సేనాధిపతి అర్ధం చేసుకుని కత్తి కింద పడేసి, తల వంచుకుని నుంచున్నాడు.
ఇదే స్వర్గానికి దారి అని అన్నారు హుకుం.

నీతి.

స్వర్గము, నరకము మన లోపలే ఉంటాయి. ఇది సత్యము.
మనుషులు స్వర్గము, నరకము కోసం బయట వెతుకుతుంటారు.
పై కథలో హుకుం చెప్పినట్లు కోపంలో విచక్షణ మర్చిపోయి ప్రవర్తిస్తాము అందువల్ల మనసుకు శాంతి ఉండదు. ఓర్పుగా వ్యవహరిస్తే పరిస్థితులు చక్కబడి మనసుకి శాంతి లభిస్తుంది.
మన ఆలోచనలతో ప్రతి నిమిషము మనము స్వర్గము, నరకము అనుభవిస్తూనే ఉంటాము.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s