తాడు కథ

image

విలువ — నమ్మకం
అంతర్గత విలువ — వదిలి పెట్టడం
ఒక వ్యక్తికి కొండలు ఎక్కడం అంటే చాలా సరదా. తన స్నేహితుల వద్ద తన ప్రావీణ్యం చూపించాలని అనుకున్నాడు. దానికి చాలా సాధన చేసాడు కూడా!ఎటువంటి కొండలు అయినా ఎక్కగలను అని అనుకున్నాడు.
ఒకసారి తన ఐదుగురు స్నేహితులతో కలిసి ఒక పెద్ద కొండ ఎక్కడం మొదలుపెట్టాడు.
శిఖరం చేరడానికి ఇంకా కొంచం దూరమే ఉంది. ఐదుగురు స్నేహితులు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు, అప్పుడు తను ఒక్కడే శిఖరాన్ని చేరడానికి బయలుదేరాడు.
రాత్రి చీకటిలో మూర్ఖంగా బయలుదేరాడు. చీకటిగా ఉన్నా , చంద్రుడు ఇచ్చే వెన్నెల సహాయంతో ఎక్కగలిగాడు. కొంచం సేపటికి మబ్బు వల్ల నెమ్మదిగా మొత్తం చీకటిగా అయిపోయింది. ఏమీ కనపడలేదు.
నెమ్మదిగా ఎక్కుతూ అదృష్టం కొద్దీ ఒక పెద్ద శిలని పట్టుకోగలిగాడు. ఆ శిలనుంచి జారి పోయి, శిల చివర పట్టుకుని, తాడుతో గాలిలో వేళ్ళాడుతున్నాడు. అప్పుడు ‘భగవంతుడా నన్ను రక్షించు’ అని ప్రాధేయపడ్డాడు.
హటాత్తుగా ‘ఆ తాడు వదిలివెయ్యి ‘ అని వినిపించింది. తాడు ఎలా వదిలివేస్తాను అని అనుకున్నాడు.
మళ్ళీ ‘ఆ తాడు వదిలి వెయి’ అని వినిపించింది.
కాని ,రాత్రి అంతా చలిలో అలాగే తాడుని పట్టుకుని వేళ్ళాడుతూనే ఉన్నాడు.

మరునాడు ఐదుగురు స్నేహితులు కొండ ఎక్కే టప్పుడు శిఖరానికి ఎనిమిది అడుగుల దూరంలో తాడుని పట్టుకుని వేళ్ళాడుతున్న అతని శవాన్ని చూశారు.
భగవంతుడు చెప్పినట్టు తాడు వదిలి ఉంటే బ్రతికేవాడు.

నీతి.
ఈ కధ నుంచి ఏమి నేర్చుకున్నాము?
మనకి భద్రత (రక్షణ) తాడు నుంచి వస్తుందా ?
మనకి ఉన్న జ్ఞానము, నియంత్రణ పక్కన పెట్టుకుని, భగవంతుని మీద నమ్మకం పెంచుకోవాలి.

ఇది గుర్తుపెట్టుకుందాము.
“నేను ఈశ్వరుడిని, పరమేశ్వరుడిని, చెయ్యి పట్టుకుని చెప్తున్నాను, భయ పడకు, నేను నీకు సహాయం చెస్తాను”
ఐసయ్య : ౪౧:౧౩

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s