ఏనుగు మరియు తాడు !

image
విలువ –సత్యం
అంతర్గత విలువ — మన బలం మరియు శక్తి తెలుసుకోవడం.

ఒక మనిషి నడుస్తూ ఉండగా దారిలో చాలా ఏనుగుల్ని చూశాడు. అంత పెద్ద ఏనుగుల ముందర కాళ్ళకి ఒక తాడుని కట్టారు. ఇంక వేరే గొలుసులు గాని, ప్రత్యేకమైన నిర్బంధం గాని ఏర్పాటుచెయ్యలేదు.. అంత పెద్ద ఏనుగు అలా ఎలా అలా తాడుకి కట్టుబడి ఉంటుంది అని ఆశ్చర్యపోయాడు. ఏనుగు తలుచుకుంటే, తాడుని తెంచుకుని వెళ్ళిపోగలదు, కాని ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అంక్ అనుకున్నాడు.

ఏనుగులకి శిక్షణ ఇచ్చే మావటివాడిని ఇలా అడిగాడు, ” అంత పెద్ద ఏనుగు తాడుని తెంచుకుని వెళ్ళిపోకుండా ఎలా ఉంటుంది? “. అప్పుడు ఆ శిక్షణ ఇచ్చే మావటి ఇలా చెప్పాడు, ” ఏనుగులకి చిన్న వయసు నుంచి, ఇదే తాడుతో ముందర కాలు కట్టేస్తాము. అప్పుడు చిన్నది కాబట్టి, ఆ తాడు సరిపోతుంది, తెంచుకుని వెళ్ళలేదు . పెద్దది అవుతున్న కొద్దీ , అలవాటు అయిపోయి ఆ తాడు తెంచుకుని వెళ్ళాలన్న ఆలోచన రాదు”.

మావటివాడి సమాధానం విని ఆ మనిషి ఆశ్చర్యపోయాడు.

నీతి:-

జీవితంలో మనం ఎన్నో సార్లు ఓడిపోయి ఉంటాము. దానికి మనం ఏమి చెయ్యలేము అని నిరాశ పడిపోతాము. ఓటమిని మనం ఒక పునాదిగా తీసుకుని కృషి చెయ్యాలి. పై కధలో ఏనుగులాగా ఏమీ చెయ్యలేము అని అనుకోకూడదు.
మనం మన చిన్న ప్రపంచం నుంచి బయటికి వచ్చి, పెద్ద ప్రపంచాన్ని చూడాలి. మనసు పెట్టి,ఆత్మవిశ్వాశం తో చేస్తే ఏ పనిలోనైనా విజయాన్ని సాధించవచ్చు.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s