పట్టుదల,ఆశావహ దృక్పధం విజయానికి సోపానాలు, విలువ: ఆశావాదం అంతర్గత విలువ దీక్ష

 

ఒకచోట ఒక కప్పల గుంపు ఉండేది. వాటిలో కొన్నింటికి మితి మీరిన ఆత్మ విశ్వాసం.  ఆ కప్పలన్నీ కలసి ఒక పోటీ ఏర్పాటు చేశాయి.  ఒక పెద్ద ఎత్తైన చెట్టు చివర వరకు ఎక్కడం లక్ష్యం గా నిర్దేశిoచు కున్నాయి. పోటీ చూడడానికి పోటీలో పాల్గొనే కప్పలను ఉత్సాహపరచడానికి ఎన్నో కప్పలు అక్కడ గుమిగూడాయి.  పోటీ ప్రారంభమయింది.

frogsచెట్టు చాల ఎత్తైనది. పోటీలో పాల్గొనే ఒక్క కప్పకూడా చెట్టు చివరకు చేరుకోవడం అసాధ్యం. ఇది చాలా కష్ట మైన పోటీ  అని అక్కడ గుమి గూడిన కప్పలు అనుకుంటున్నాయి.  ఒక దానితో  ఒకటి పోటీ పడి కప్పలు చెట్టు ఎక్కడం మొదలు పెట్టాయి. కొన్ని ఎక్కలేక జారి క్రింద పడి చనిపోతున్నాయి. కొన్ని కప్పలు బాగా అలసిపోయి తమ ప్రయత్నం విరమించుకుంటున్నాయి. మరి కొన్ని కప్పలు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తున్నాయి.  క్రింద ఉన్న కప్పలు అరుస్తున్నాయి. చివరకు కప్పలన్నీ చెట్టు ఎక్కడం అసాధ్యం అని నిర్ణ యిoచుకుని తమ ప్రయత్నం విరమించు కున్నాయి. ఒక చిన్ని కప్ప మాత్రం నెమ్మది నెమ్మది గా చెట్టు ఎక్కుతూనే ఉండి ఆశ్చర్యకరంగా అది చెట్టు చివరకు చేరుకుంది.పోటీలో గెలిచి అందరినీ ఆశ్చర్యపరచింది.కప్పలన్నీ ఆశ్చర్యంతో నోట మాట లేకుండా చూస్తూ ఉండి పోయాయి.ఒకకప్ప గెలిచిన ఆ చిన్న కప్పను చూచి ఇంత ఎత్తైన చెట్టు చివరివరకు ఎలా ఎక్కగలిగావు? నీకింత శ క్తిఎలా వచ్చింది? అని అడిగింది గెలిచిన ఆచిన్ని కప్ప చెవిటి దానిలా ఆ మాటలను పట్టించుకొననే లేదు.

నీతి:- పట్టుదల, దీక్ష, ఆశావహ దృక్పధం విజయానికి సోపానాలు.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s