సత్యమే భగవంతునికి ప్రతిరూపం, విలువ – సత్యము పలుకుట, అంతర్గత విలువ — నిజాయితీ

gandhijiగాంధీజీ చిన్న తనం లో చాల బిడియ పడే స్వభావం గలిగి ఉండేవాడు  సాయం కాలం స్కూలు గంట కొట్టగానే తిన్నగా ఇంటికే వెళ్లే వాడు. మధ్యలో ఎక్కడా ఆగే వాడు కాదు. మిగిలిన పిల్లలు మాత్రం మధ్యలో ఆగి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వేళాకోళాలు ఆడు కుంటూ తీరికగా ఇల్లు చేరేవారు తన తోటి పిల్లలు తనను మధ్యలో ఆపి ఎక్కడ ఆట పట్టిస్తారో నని గాంధిజీ కి భయం అందుచే ఎక్కడా ఆగకుండా తిన్నగా ఇంటికే వెళ్లేవాడు.

ఒకరోజు  తనిఖీ కోసం స్కూళ్ల ఇన్స్పెక్టర్ గైల్స్ వచ్చాడు ఆయన ఐదు ఆంగ్ల పదాలు డిక్టే ష ను చెప్పి పిల్లలను వ్రాయమన్నాడు మిగిలిన పిల్లలు అందరు ఐదు పదాలు తప్పులు లేకుండా వ్రాశారు kettle అనే పదానికి గాంధీజీ కి స్పెల్లింగ్ తెలియ లేదు కొంచెం గాభరా పడ్డాడు. గాం ధీజీ కంగారు పడడం చూసి హెడ్ మాస్టర్   “ప్రక్క నున్న పిల్లవాడి పలక మీద చూసి వ్రాయి”  అని ఇన్స్పెక్టర్  గమనించ కుండా గాం ధీజీ కి సైగ చేశాడు. గాంధీజీ దానిని పట్టించుకో లేదు అందరు పిల్లలు ఐదు పదాలు సరిగా వ్రాస్తే గాంధీజీ  నాలుగు పదాలు మాత్రమే తప్పులు లేకుండా వ్రాయ గలిగాడు.

ఇన్స్పెక్టర్ వెళ్లి పోయాక హెడ్ మాస్టర్ గాంధీజీ ని చూచి ప్రక్కనున్న పిల్లవాడి పలక మీద చూసి వ్రాయమని చెప్పానుగా అది కూడా చేయలేక పోయావా అని కోప పడ్డాడు. ఇది చూచి మిగిలిన పిల్ల లంతా గొల్లున నవ్వారు

మామూలు గా స్కూలు అయిపోగానే సాయం కాలం గాంధీజీ ఇంటికి వెళ్ళాడు. హెడ్ మాస్టర్ మందలిoచినందుకుఆయనకేమీ బాధ కలుగలేదు  తానూ తప్పు చేయలేదని తానూ చేసిన పని సరి యైదేనని  సంతోషించాడు కూడా. కాని ప్రక్కనున్న పిల్లవాని పలక మీద చూసి వ్రాయమని హెడ్ మాస్టర్ చెప్పడమే ఆయనకు బాధ కలిగించింది

నీతి :-నిజాయితీ అన్నింటి కంటె ఎంతో ఉత్తమ మైనది  మోసగించే స్వభావం నిజాయితీ లేక పోవడం అనే ఈ రెండు చెడు లక్షణాలు మన జీవితాన్ని సక్రమం గా గమ్యానికి చేర్చ లేవు అందుచే చిన్న తనం నుంచి పిల్లలలో సత్యం పలకడం నిజాయతీ కలిగి ఉండడం అనే లక్షణాలను పెంపొందింప జేయాలి నిజాయతీ గలవారే జీవితంలో ప్రశాంతంగా సంతోషం గా ఉండగలుగుతారు.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s