అవ్యాజమైన ప్రేమ

image
విలువ: ప్రేమ

అంతర్గత విలువలు:- మంచి చెడ్డలను సమానం గా స్వీకరించడం, అవ్యాజమైన ప్ర్రేమ
ఆరోజు శుక్రవారం. అండ్రూ ఉదయమే ఆఫీసు కు వెడుతూ తన భార్యతో ఈ రోజు ఎలాగైనా తన యజమానిని కలసి జీతం పెంచమని అడుగుదామని నిర్ణ యించు కున్నాను అని చెప్పాడు.

ఆ రోజంతా అండ్రూ అసహనం గా ,చాలా ఒత్తిడి లో గడిపాడు . జీతం పెంచమని అడిగితే పిసినారి అయిన యజమాని ఒప్పు కుంటాడా అని   అండ్రూ  సందేహం. అండ్రూ  గడచిన పదు నెనిమిది నెలల నుండి చాలా కష్ట పడి పని చేస్తూన్నాడు. కొన్ని అకౌంట్స్ ముఖ్యంగా బార్బెర్ & హాప్కిన్స్ సంస్థ కు చెందిన ఖాతా లను ఒక కొలిక్కి తేవడం లో విజయం సాధించాడు అతని జీతం పెంచడం అన్నివిధాలా సమంజసం. దానికి అన్నివిధాలా  అండ్రూ అర్హుడు కానీ , మధ్యాహ్నం తన యజమాని ఛాంబర్ లోకి వెళ్ళా లనే  సరికి అండ్రూ కి కాళ్ళు వణక సాగాయి. మొత్తానికి ధైర్యం కూడగట్టుకుని తన యజమానిని తనకు జీతం పెంచమని అడగ గలిగాడు.

ఆశ్చర్య కరం గా యజమాని వెంటనే ఒప్పుకున్నాడు .

ఆండ్రూ చాలా సంతోషం గా ఇంటికి చేరుకున్నాడు .ఇంటికి వచ్చే సరికి అతని భార్య టీనా అండ్రూ కి ఇష్టమైన వంటకాలతో భోజనం సిద్ధం చేసింది అండ్రూ భోజనానికి కూర్చునే సరికి అందమైన అక్షరాలతో టీనా వ్రాసిన ఒక కాగితం ప్రక్కనే కనపడింది. ఆ కాగితం మీద,” ప్రియా అభినందనలు నీ జీతం పెరుగుతుందని నాకు ముందే తెలుసు !నీకు జీతం పెరగడం నాకు ఎంతో సంతో షం గా ఉంది . నేనునిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నానో నీకు తెలియాలనే ఈ రోజు ఈ భోజనం సిద్ధం చేశాను ,”అని వ్రాసి ఉంది .

తన భార్య తనను ఎంతగా ప్ర్రేమిస్తోందో అని తలచుకుని అండ్రూ ఎంత గానో సంతోష పడ్డాడు . భోజనంచేసి అండ్రూ చేతులు కడుగు కోవడానికి వంటింట్లోకి వెడుతూ వుంటే మరొక కాగితం కనపడింది. అది టీనా పర్సు లోంచి జారి పడింది .టీనా ఈ విషయం గమనించ లేదు . దాంట్లో ఇలా వ్రాసి ఉంది ….

“జీతం పెరగ లేదని బాధ పడకు. నీకు జీతం ఖ చ్చితo గా పెరగాలి ,ఆ అర్హత ఖచ్చితంగా నీకుంది !నీవు గొప్ప పని మంతుడివి నీ బాధ్యతలను చక్కగా నిర్వర్తి స్తావు నీ జీతం పెరగక పోయినా నేను నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నానో నీకు తెలియాలనే ఈ భోజనం సిద్ధం చేశాను”ఇది చదివే సరికి అండ్రూ కళ్ళ నుండి జారిపడిన ఆనంద బాష్పాలకు హద్దులు లేవు అతడు ఉబ్బి తబ్బిబ్బ య్యాడు .

తన జీతం పెరిగినా పెరగక పోయినా తను విజయం సాధించినా సాధించక పోయినా తన పై అవ్యాజమైన ప్రేమ చూబించే టీనా వంటి భార్య ను చూసి అండ్రూ కి ఆనందం తో పాటు ఎంతో గర్వం కూడా కలిగింది.

నీతి :మనలను మన్స్ఫూర్తి గా ప్రతి ఫలాపేక్ష రహితం గా ప్రేమించే వాళ్ళుంటే ఓటమి వల్ల మనలో కలిగే నిరా శ కొంతవరకైనా తగ్గి ఊరట కలుగుతుంది .ప్రతి ఫలాపేక్ష లేకుండా అవ్యాజమైన ప్రేమ చూబించ గలిగితే అది మనకు, ఎదుటి వారికి కూడా ఆనందాన్ని ,తృప్తి ని ఇస్తుంది.

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s