ప్రతీ చిన్న పని కూడా లెక్క లోకి వస్తుంది !!

విలువ — సర్త్ప్రవర్తన
అంతర్గత విలువ — ఇతరులను గౌరవంగా, ప్రెమగా చూడడం.

జాన్ మామసం డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్ఖానా లొ పని చేసేవాడు.ఒక రొజు పని ముగించు కున్నాక, ఆఫీసు లొపల చల్ల గా ఉన్న గదకి (ఫ్రీజర్ ) ఎదో పని మీద వెళ్ళాడు. అనుకోకుండా తలుపుకి తాళం బయటనుంచి పడిపొయింది. చాలా ఖంగారు పడిపొయాడు జాన్. ఎంత పిలిచినా ఆ గది లోనించి ఎవ్వరికీ వినిపించలేదు.పని వాళ్ళు అందరూ కూడా,ఒఫీస్స్ టైం అయిపొవటం తో ఇంటికి వెళ్లిపోయారు .

image.jpegకొన్ని గంటల తరువాత, జాన్ కి ఇంక ఊపిరి అందలేదు. సరిగ్గా అదే సమయానికి అక్కడ పని చేసే  వాచ్చ్ మాన్న్ వచ్చి తలుపు తీశాడు. జాన్ ,అమ్మయ్య అనుకుని ,కొంత కుదుట పడి అతనికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ వాచ్చ్ మాన్న్ ని ఇలా అడిగాడు,

“నీవు పని చేసే చోటు ఇది కాదు కదా మరి నీవు ఇక్కడ ఏమి చేస్తున్నావు ? అసలు ఈ గది లోపల నీకు ఏమి పని ?”అప్పుడు వాచ్చ్ మాన్న్ ఇలా జవాబు ఇచ్చాడు ,
” సార్ ! నెను ఈ కార్ఖానా లో 35 సంవత్సరాలుగా పని చేస్తున్నాను. చాలా మంది ఇక్కడ పని చెస్తున్నారు ,కానీ , మిరు ఒక్కరు మాత్రం ప్రతి రోజూ నన్ను, పొద్దున్న ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మరియు సాయంకాలం ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళి నప్పుడూ నన్ను తప్పకుండా ప్రేమతో పలకరిస్తారు. కానీ ఈ రోజు మాత్రం మీరు పొద్దున్న వచ్చినప్పుడు పలుకరించారు కానీ సాయంకాలం పలకరించలేదు . కారణం ఎమయ్యి ఉంటుందని తెలుసుకుందామని మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చాను.”

ఇదిగో ఇలా మిమ్మల్ని ఇక్కడ కలుసుకోగలిగాను .

నీతి :
మనం ఎప్పుడూ కూడా అందరితో గౌరవంగా, అణుకువగా, ఉండాలి. ఎవ్వరు ఎదురైనా నవ్వుతూ పలకరించాలి !ఎంత చిన్నది అయినా ,మంచి పని ని ఎప్పుడూ తక్కువ అంచనా వెయ్యకూడదూ. చిన్న సహాయమైనా మన్స్పూర్తిగా చేస్తా గొప్ప ఫలితాలను  అందిస్తుంది.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s