విశ్వాసము మరియు దృఢ నిశ్చయము !!!

th
విలువ — సరయన నడత.
అంతర్గత విలువ — విశ్వాసము మరియు నిశ్చయము
ఒక రొజు రాత్రి చాలా గాలి, మబ్బుగా, వర్షం వొచ్చేట్టుగా ఉంది.ఖదీజా తన ముగ్గురి పిల్లల తొ ఒక పాత దుప్పటి కప్పుకుని తన గదిలో ఉన్నారు. ఖదీజా తన గది కిటికి  వంక   తన భర్త కోసం ఎదురు చూస్తోంది. తలుపు చప్పుడు వినగానే, పిల్లలలని వాళ్ళ నాన్నని చూడడానికి వెల్లమంది.
అందరి కంటే చిన్న పిల్ల  ‘ఆమ్మా, నాన్న మనకి భొజనం తిసుకుని వొచ్చారా ‘అని అడిగింది?అప్పుడు ఖదీజా నిమ్మదిగా  అలా  ఏమీ అడగవొద్దు’అని చెప్పింది . కాని పిల్లలు తండ్రి దెగ్గిరకి పరుగున వెళ్లారు. ఖదీజా ప్రేమగా తన భర్తని పలక రించింది.
భర్త కొంచం బ్రెడ్ చీసు భార్యకి ఇచ్చాడు. పిల్లలికి తల్లి పళ్ళాలలో వోడ్డిన్చింది.
అందరూ తింటున్నపుడు ఖదీజా నవ్వుతూ మాట్లాడింది. తరవాత పిల్లలు బొమ్మలు, ఆటలు గురించి మాట్లాడు కుంటూ నిద్రపోయారు. అప్పుడు ఖదీజా ,తన భర్త వాళ్ల జీవితం గురించి ఆలోచించ సాగెరు.
‘ఈ సంవత్సరం ముగిసింది, నాకు ఇంకా ఉద్యోగం దొరకలేదు’ అని ఖదీజా భర్త హసన్ అని బాధతో  అన్నాడు. ‘మనం దాచుకున్న డబ్బులు, అన్నీ  ఖర్చు పెట్టేసాము , పిల్లల ఆకలిని ఎలా తీర్చగలము ?” అని ఆలోచనలో పడ్డాడు.
అప్పుడు భార్య ఇలా అంది “విశ్వాసము మరియు దృఢ నిశ్చయము ఉంటే, తప్పక  మనకి మంచి మార్గం ఆ దేవుడే చూపిస్తాడూ ,ఇంకా   సంతోషం గా ఉంటాము’
అప్పుడు భర్త ఇలా అన్నాడు ‘విశ్వాసము వలన  మనము ఎలా  సంతొషాన్ని పొందాము? మన పిల్లలు చిరిగిన బట్టలు ధరిస్తున్నారు, ఆకాలితో ఉంటున్నారు. విశ్వాసము ఉన్నా కూడా   అందరము కష్ట పడుతున్నాము. ఇదివరుకు ఏంతో దర్జాగా ఉండే వాళ్లము ‘.
అప్పుడు ఖదీజా ఇలా అంది ‘ దర్జా అంటె ఎమిటి? జుదం ఆడి సంసారాన్ని పోషించడం. భగవంతుడు కూడా  జూదం ఆడడం తప్పు అని చెప్పారు కదా . మనం తినే ఆహరం, జూదం వల్ల సంపాదించింది అయితేమనం సంతోషంగా ఉండగలమా ? మన వల్ల అప్పుడు ఎంత  మంది ఆకలితో బాధ పడతారు ,చెప్పండి ?
నిజమే ఖదీజా అన్నాడు హసన. ‘నువ్వు చేప్పినవి అన్నీ నిజాలు . అందుకనే ననేను జూదం ఆడడం మానేశాను. కాని దాని వల్ల మనకి ఏమీ దక్కింది . భగవంతునికి చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటాను  . కాని ,ఇలా దరిద్రం లో  బతకటం చాలా సిగ్గుగా ఉంటోంది ‘
ఖదీజా తన భర్తని నిదాన పరిచి ఇలా అంది ‘జీవితం లొ ఇలాంటి ఇబ్బందులు తప్పవు. భగవంతుని మీద నమ్మకం పెట్టుకుని, మంచి పనులు చెస్తూ రాబోయే కాలం బాగుండాలి అని భగవంతుడని వేడు కుందాము. కష్టం లో ఓర్పు తొ ఉండడం, భగవంతుని మీద నమ్మకం పెట్టుకోవడం వల్ల సంతొషంగా ఉంటాము. మన పెళ్లి ఉంగరం ఉంది నా దెగ్గిర. రెపు ఆది తాకట్టు పెట్టి  డబ్బు తెచ్చుకుందాము. మీకు ఉద్యొగం తప్పక వస్తుంది, నమ్మకం పెట్టకోండి.భగవంతుడు మనకి తప్పకుండా సహా యం చెస్తారు. ‘
అప్పుడు భర్త అన్నాడు ‘నాకు నువ్వు చెప్పే  మాటలు వింటుంటే చాలా నమ్మకం కలుగు తున్నది . కాని ఈ కష్టాల వల్ల మనము ఏమి పొందుతున్నాము.మనకి ఈ కష్టాలు ఎప్పుడు తీరుతాయి.’
ఖదీజా దానికి జవాబుగా  ‘ మనం చదువు కున్నాము కదా, ఓర్పు మరియు సహనం తో ఉన్నప్పుడు, మంచి పనులు చెసి నప్పుడు, భగవంతుని మీ ద నమ్మకం పెట్టుకునప్పుడు, భగవంతుడు పెట్టిన పరీక్ష నెగ్గినప్పుడు, మన కష్టాలు తప్పక తీరుతాయి అంది’.
తరవాత ఖదీజా, హసన్ ఇద్దరూ భగవంతుడిని ప్రార్థించుకుని నిద్రపొయారు. ఉదయాన్నే లేచి ఖదీజా ఇంటి పనులు, చేసుకుంది  హసన్ భగవంతుడిని ప్రార్దిస్తున్నాడు. చిన్న పిల్ల తినడానికి బ్రెడ్ అడిగింది. తన స్నెహితుల ఇంట్లో  తినడానికి చాలా పదార్థాలు ఉన్నాయి అని చెప్పింది.
ఆ మాటకి  తల్లి చాలా బాధ పడి పిల్లని దెగ్గిరకి తీసుకుని ముద్దు పెట్టుకుని ఇలా అంది ‘భగవంతుని దయ వల్ల మనం కుడా రేపు అన్ని తిందాము.
అప్పుడు పిల్ల అమాయకంగా అడిగింది ‘ఏంటి  భగవంతుని దయ వలనా  ?’
అప్పుడు తల్లి ‘ఔను! నిజంగానే భగవంతుని దయ వల్లత్వరలో  అన్నీ  తింటాము ?” హసన్ ఈ మాటలన్నీ వింటూ , తనకి ఉన్న విశ్వాసానికి ఆశ్చర్య పొయాడు. హసన్ కుడా పిల్లల తొ మంచి రొజులు ఒస్తాయి, తనకి మంచి ఉద్యొగం వొస్తుంది,  అని ధైర్యం చెప్పాడు.
ఇంతలో ఎవరో తలుపు కొట్టారు.హసన్ తలుపు తియ్యడానికి వెళ్ళాడు. తరవాత లోపలకి  వచ్చాక ,  హసన్ ముఖం లో సంతొషాన్ని చూసి ఖదీజా మన కష్టాలు తీరిపోయాయి కదా , అని అంది.
హసన్ సంతోషం తొ మాట్లాడలేక పొతున్నాడు.  ఔను అని జవాబు ఇచ్చాడు. మనలో ఉన్న  విశ్వాసం ఉండటం వలన , భగవంతుడు మనకి సహాయం చేశాడు. మన కష్టాలు తీరిపొయాయి. హజ్ సాహిబ్ మనిషి వొచ్చా డా?” అని అడిగింది
లేదు  హజ్ సాహిబ్ స్వయంగా  వచ్చారు అని చెప్పాడు హసన్. ఆయిన చేస్తున్న వ్యాపారానికి నమ్మక మైన మనిషి కొసం చూస్తున్నారుట. మన కుటుంబం పడే కష్టాల గురించి ఆయినకి తెలిసింది. హజ్ సాహిబ్ నాతో ‘నువ్వు ఇప్పుడే పుట్టిన పసివాడి వలె స్వచ్చమైన మనసు  కలవాడివి ‘,అందుకని నీకు ఉద్యోగం ఇద్దాము అనుకున్నాను.
నీతి :
విశ్వాసము మరియు నిశ్చయము ఉన్న చోట గెలుపు తప్పకసంభవిస్తుంది . మన వంతు కష్టం మనము పడితే, మిగిలినది భగవంతునికి వొదిలి వేద్దాము. మనకి ఏది మంచిదో భాగవంతునికే  తెలుసు.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s