పరీక్ష

 

image

 

విలువ : సత్యము

అంతర్గత విలువలు :నిజాయితీ ప్రయోజనము

గ్రీసు దేశానికి చెందినా సోక్రటీస్ ఎంతో పేరుపొందిన తత్త్వవేత్త ఒక రోజున ఆయన కు పరిచితుడైన ఒక వ్యక్తి సోక్రటీస్ వద్దకు వచ్చి ఇలా అన్నాడు. ఇప్పుడే మీ మిత్రుని గురించి ఒక వార్త విన్నాను. మీకు తెలుసా? సోక్రటీస్ అతనిని ఒక్క నిముషం ఉండండి అని ఇలా చెప్పాడు మీరు నాకు ఒక విషయాన్ని చెప్పే ముందు మీకు నేను పెట్టే ఒక పరీక్ష లో పాస్ కావలి. ఆ పరీక్ష మూడు విధములయిన వడపోత పరీక్ష. ఏమిటి మూడు విధములైన వడపోత పరీక్షా ? అడిగాడు ఆ వ్యక్తీ. అవును. మా మిత్రుని గురించి మీరు చెప్పేటప్పుడు ఆ విధంగా మీరు చెప్పే విషయం మూడు విధములుగా పరీక్షకు నిలబడుతుందో చూసి చెప్పండి అన్నాడు.

మొదటిది. మీరు చెప్పేది పూర్తిగా నిజామోకాదో ముందు నిర్ధారించుకోండి. నిజమైతేనే చెప్పండి. అప్పుడు ఆవ్యక్తి నేను కేవలం ఆ విషయాన్ని విన్నాను అంతే, పూర్తిగా నిజమో కాదో నాకు తెలియదు అన్నాడు. మీరు చెప్పబోయే నిజామోకాది మీకు తెలియదు మంచిది ఇక రెండవ విషయానికి వద్దాం.అది మంచిదో కాదో చూద్దాం . మీరు నామిత్రుని గురించి చెప్పే విషయం మంచి విషయమేనా? అని అడిగాడు సోక్రటీస్. ఆవ్యక్తి కాదు మీ మిత్రునికి వ్యతిరేకం గా చెప్పబోతున్నాను అన్నాడు. అప్పుడు సోక్రటీస్ మీరు నాకు మా మిత్రుని గురించి ఏదో ఒక చెడ్డ విషయం చెప్ప బోతున్నారు అది నిజమో కాదో మీకు తెలియదు. ఇక మూడవ విషయానికి వద్దాం మీరు నా మిత్రుని గురించి చెప్ప బోయే విషయం నాకేమైనా ఉపయోగ పడుతుందా? ఎంత మాత్రమూ ఉపయోగపడదు అన్నాడు అవతలి వ్యక్తీ. అప్పుడు సోక్రటీస్ మీరు చెప్పే విషయం నిజమో కాదో మీకు తెలియదు, అది మంచిదా అంటే అంతకంటే కాదు నాకెంత మాత్రమూ ఉపయోగపడదు. అటు వంటప్పుడు దానితో నాకేమిలాభం. అలాంటి విషయాన్ని నా కెందుకు చెబుతారు ? అని ముగించాడు.

అందుచేతనే సోక్రటీస్ గొప్ప తత్త్వవేత్త

నీతి :– ప్రతి వారు ఎప్పుడు నిజామే మాట్లాడాలి అది కూడా అవసరమైనప్ప్పుడే మాట్లాడాలి సమయాన్ని ప్రయోజనకరంగా అర్ధవంతం గా వాడుకోవాలి అబద్ధాలను నీలివార్తలను ప్రచారం చేయడానికి సమయాన్ని శక్తిని వృ ధా చేసుకోకూడదు.

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s