భగవంతుని అనుగ్రహం పొందడం లో రహస్యం

image

విలువ:ప్రేమ

అంతర్గత విలువలు :తనను తానూ అర్పిం చుకోవడం మరియు విశ్వాసం

శ్రీ కృష్ణుడు ఎల్లప్పుడూ తన చేతిలో ఒక వేణువును పట్టుకుని ఉంటాడని మనకు తెలిసిన విషయమే. కాని దీని వెనుక ఒక కధ ఉంది అనే విషయం చాలామందికి తెలియని విషయం. శ్రీ కృష్ణుడు ప్రతి రోజూ ఉద్యానం లోకి వెళ్లి ప్రతి మొక్కలేదా చెట్టు వద్దకు వెళ్లి అవి అంటే తనకు ఎంతో ప్రేమ అని వాటి తో ప్రేమ గా పలికేవాడు. అవి కూడా కృష్ణా మేము కూడ నిన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాము అని సమాధానం చెప్పేవి.

ఒక రోజున శ్రీ కృష్ణుడు చాల ఆత్రుత గా తొందరగా ఒక వెదురు బొంగు వద్దకు వెళ్ళాడు. ఆ వెదురు బొంగు ఎంతో కంగారుగా కృష్ణా నావల్ల ఏదైనా పొరపాటు జరిగిందా అని అడిగింది. వెంటనే కృష్ణుడు ఆ వెదురు బొంగు తో నేను నిన్ను ఒకటి అడగాలని అనుకుంటున్నాను. కాని దానిని నీవు ఇవ్వడం చాల కష్టం తో కూడుకోన్నపని లేదా అసాధ్య మైనది అన్నాడు. దానికి ఆ వెదురు బొంగు కృష్ణా పరవాలేదు అడుగు నేను ఇవ్వగలిగి నదయితే తప్పకుండా ఇస్తాను అని చెప్పింది. వెంటనే కృష్ణుడు నాకు నీ ప్రాణం కావాలి. నేను నిన్ను నరకాలి అనుకుంటున్నాను అన్నాడు. దానికి ఆ వెదురు బొంగు కృష్ణా నీకు మరొక మార్గం లేదా అని అడిగింది. లేదు అన్నాడు కృష్ణుడు. వెంటనే ఆ వెదురు బొంగు కృష్ణా నన్ను నేను నీకు సమర్పించుకుంటున్నాను అని పలికింది. కృష్ణుడు ఆ వెదురు బొంగును నరకి దానికి చిల్లులు పెడుతుంటే అది బాధ తో అరిచింది. చివరకు అది వేణువు గా రూపాంతరం చెందిది.

 

image

 

ఆ వేణువు ను నిరంతరం తన వెంట ఉంచు కుంటున్నాడు శ్రీ కృష్ణుడు. ఆ వేణువు ఎల్లప్పుడూ శ్రీకృష్ణుని వెంట ఉండడం గోపికలకు చాల అసూయ కలిగించింది. మేము శ్రీకృష్ణుని తో కొంత కాలమే గడప గలుగుతున్నాము. కాని ఈ వేణువు శ్రీ కృష్ణుని తో ఇరువది నాలుగు ఉండగలుగు తోంది. కృష్ణుడు దాని తోటే నిద్ర పోతున్నాడు దానితో తేనే నిద్ర లేస్తున్నాడు. రోజంతా దానినే తన చేతిలో నే ఉంచుకుంటున్నాడు. అని గోపికలు ఆ వేణువు దగ్గరికి వెళ్లి నీవు ఇరువదినాలుగు శ్రీ కృష్ణుని తో నీ ఉండగలుగు తున్నావు. దీల్లో రహస్యం ఏమిటో మాకు చెప్పు అని అడిగారు దానికి ఆ వేణువు ఇలా సమాధానం చెప్పింది. నీను లోపల అంతా ఖాళీ అంటే నాకంటూ ఏమీ లేదు నన్ను నేను పూర్తి గా ఆ ప్రభువునకు సమర్పించుకున్నాను. . ప్రభువైన శ్రీకృష్ణుడు తానూ ఎప్పడైతే అప్పుడు నాతో ఎలా కావాలనుకుంటే అలా ఉంటాడు. దీనిని పూర్తిగా ఆత్మార్పణం అంటారు. నిజానికి మీరెవరు? నేనెవరు? అంతా భగవంతుని రూపాలమే. అందుచే భగవంతుని అనుగ్రహం పొందడానికి మనం మనని భగవంతునికి సమర్పించుకోవడం ఒకటే మార్గం. ఈ మాటలను విన్న గోపికలకు కనువిప్పు కల్గింది.

నీతి :మనకు ఏమి కావాలో భగవంతుడీకే మనకంటే బాగా తెలుసు. అందుచే మనల్ని మనం పూర్తి గా ఆయనకు సమర్పించు కుంటే మనకేది మంచిదో అది ఆయన మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. భగవంతుని అనురహం పొందడానికి అది మాత్రమే ఏకైక మార్గము.

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s