వివేకం

imageవిలువ : సత్యం

అంతర్గత విలువ: తృప్తి

ఒక అడవిలో ఒక కోతికి అద్దం దొరికింది. అది ఆ అద్దాన్ని అడవిలో జంతువులన్నిటికీ చూపించింది.

ఎలుగుబంటి అందులో తన ప్రతిబింబం చూసుకుని, “అయ్యో, నేను ఇంత కురూపినా” అనుకుంది.

తోడేలు తన ప్రతిబింబం చూసుకుని నేను కూడా జింకలాగా ఉంటే బాగుండేది, అనుకుంది.

ఇలా అన్ని జంతువులు వాటి ప్రతిబింబాలు అద్దంలో చూసుకుని ఇలా ఉంటే బాగుండేది, అలా ఉంటే బాగుండేది అనుకున్నాయి.

చివరికి కోతి ఆ అద్దం ఒక వివేకవంతమైన గుడ్లగూబ దగ్గరకు తీసుకుని వెళ్ళింది. ఆ గుడ్లగూబ, “వద్దు నాకు చూపించవద్దు. ఆ అద్దం చూసుకున్న వాళ్ళంతా అసంతృప్తి పడడం తప్ప దాని వల్ల వాళ్ళకు వచ్చిన జ్ఞానము లేదు, విచక్షణ లేదు. అలాంటి దాన్ని చూసి బాధపడడం అనవసరం” అని అంది.

కోతి ఒప్పుకుని ఆ అద్దాన్ని నదిలోకి విసిరేసింది.

నీతి: భగవంతుడు మనల్ని ఎలా సృష్టిస్తే అలాగే తృప్తిగా ఉండాలి. సృష్టిలో ప్రతిజీవిలోనూ ప్రత్యేకత ఉంటుంది మనలో ఉండే ప్రత్యేకతని గుర్తించి దాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ మన విధులు నిర్వర్తిస్తూ సంతోషంగా జీవించడమే వివేకం.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s