వ్యతిరేక విషయాలలో అనుకూలతలు !!!

imageవిలువ :నిజాయతీ

అంతర్గత విలువ :ఆశాభావ దృ క్పధం

ఒక యువతి తన డైనింగ్  టేబుల్ వద్ద కూ ర్చుని చెల్లించాల్సిన పన్నుల గురించి చేయాల్సిన ఇంటి పని గూర్చి మరుసటి రోజు థాంక్స్ గివింగ్ డే సందర్భం గా వచ్చే అతిధులకు కుటుంబ సభ్యులకు చేయాల్సిన వంట గురించి ఆలోచిస్తూ చాల చీకాకు గా ఉంది ఆవిడ ఒక సారి తల ప్రక్కకు త్రిప్పి చూసింది ఆమె కుమార్తె నోట్ బుక్ లో ఏదో శ్రద్ధ గా వ్రాస్తోంది ఏం వ్రాస్తున్నావు అని కుమార్తెను అడిగింది వ్యతిరేక విషయాలలో ఉండే అనుకూ లతలు అనే విషయం గురించి ఒక పారాగ్రాఫ్ వ్రాసుకు రమ్మని మా టీచర్  వర్క్ ఇచ్చారు మొదట్లో మనకు ఇబ్బంది గా అనిపించి చివరకు ఆనందం కలిగించే విషయాల గురించి వ్రాయమని కూడా చెప్పారు అని చెప్పింది
తన కుమార్తె ఏం రాసిందో చూద్దామని ఉత్సాహంగా ఆ యువతి పుస్తకం లోకి తొంగి చూసింది దాల్లో ఇలా వ్రాసి ఉంది
సంవత్సరాం త పరీక్షలు వస్తున్నాయి అని గాభరా అనిపించినా తరువాత్ సెలవులు వస్తాయి అనే విషయం ఆనందాని కలిగిస్తుంది
మందు చేదు గా అనిపించినా అది మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది
అలారం కొట్టినపుడు లేవడం బద్ద్ద్ధకం అనిపించినా ఆ అలారం మనం బ్రతికే ఉన్నామని గుర్తు చేస్తుంది
ఇది చూశా క తల్లికి జ్ఞా నోదయం అయింది ఆమె ఇలా ఆలోచించింది నాకు చాల సమస్యలు ఉన్నాయి కాని వాటిని పరిష్క రించు కొనే అవకాశా లు కూడా ఉన్నాయి
నేను పన్నులు చెల్లించాలి అదృ ష్ట వశాత్తు ఉద్యోగం ఉంది ఇంటి పనులు చేసుకోవ లసి వచ్చినా ఉండడానికి ఇల్లు ఉంది అతిధు ల కు కుటుంబ సభ్యులకు వంట చేయాల్సి వచ్చినా థాంక్స్ గివింగ్ డే వాళ్ళ తో ఆనందంగా గడపె అవకాశం ఉంది అంటే సమస్యలు మాత్రమే ఉండి వాటిని పరిష్కరించు కోవడానికి అవకాశాలు లేని చాలామంది కంటే నేను చాల చాల అదృ ష్ట వంతురాలను అనుకుంది ఈ ఆలోచన రాగానే ఆమెకు మానసికం గా ఎంతో ఉత్సాహం గా అనిపించింది.
నీతి:మనం మనకు వ్యతిరేకం గా ఉన్న విషయాల గురించి చాల ఇబ్బంది పడుతుంటాము కాని వాటిలో ఉండే అనుకూలతలను గురించి ఒక్క క్షణం ఆలోచిస్తే మనం ఎంత అదృష్ట వంతులమో తెలిసి వస్తుంది

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s