రెండు కుక్కల కధ!!!

విలువ: సత్ప్రవర్తన

ఒకసారి ఒక చోట రెండు కుక్కలు కలిసి నడుస్తూ వెళుతున్నాయి. మొదటి కుక్క ఒక గదిలోనికి వెళ్ళి అనందంతో తోక ఊపుతూ బయటికి వచ్చింది. కొంతసేపటికి రెండవ కుక్క కూడా అదే గదిలోనికి వెళ్ళి కోపంతో అరుస్తూ బయటికి వచ్చింది.

ఈ రెండు కుక్కలను గమనిస్తూ ఉన్న ఒక స్త్రీ ఆ గదిలో ఒక కుక్కని ఆనందంగా, రెండవ కుక్కని కోపంగా ప్రవర్తించటానికి కారణం ఏముందో చూడటానికి ఆ గదిలోనికి వెళ్ళింది. ఆమెకి అమితమైన ఆశ్చర్యమును కలిగిస్తూ ఆ గదిలో అంతా అద్దాలు అమర్చబడి ఉన్నాయి.
సంతొషంగా ఉన్న కుక్క వెయ్యి అనందంగా ఉన్న కుక్కలను ఆ అద్దాలలో చూసింది. కొపంగా ఉన్న కుక్క తనవైపు కోపంగా చూస్తూ ఉన్న వేయి కుక్కలన్ను ఆ అద్దాలలొ చూసింది.

నీతి: ఈ ప్రపంచంలో మనం చూస్తున్నది మన ప్రతిబింబమునే. మనం నిదానంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటే మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s