సామాజిక స్పృహ

విలువ: సత్యం

అంతర్గత విలువ: ఆశావాదం

ఒక రాజు తన రాజ్యంలో ప్రజల క్షేమసమాచారాలు తెలుసుకోవడానికి వారి ప్రవర్తన పరిశీలించడానికి మారువేషంలో బయలుదేరాడు. ఒక పెద్ద బండరాయిని దారికి అడ్డంగా పెట్టి ఏమి జimageరుగుతుందో అని పక్కనుండి గమనించసాగాడు. చాలా మంది దాన్నిచూసి కూడ పక్కనుండి వెళ్ళిపోతున్నారు. కొంతమంది దాన్నిచూసి పక్కకు తీసే ప్రయత్నం చెయ్యకుండా, రోడ్లు శుభ్రంగా ఉంచలేదని రాజుని నిందించసాగారు.

తరవాత ఒక రైతు కూరగాయల తట్ట మోసుకుంటూ ఆ దారిన వచ్చాడు. రోడ్డుకి అడ్డంగా ఉన్న రాయిని చూసి తన తట్ట పక్కకు పెట్టి అతికష్టం మీద దాన్ని పక్కకు తొలగించాడు. దానికింద ఒక సంచి ఉండడం గమనించాడు. అది ఏమిటా అని తీసిచుస్తే దానిలో బంగారు నాణాలు, ఒక చీటీ కనిపించాయి. అందులో ఇలా రాసిఉంది. “ఈ దారిలో అడ్దం తొలగించినవారికి ఈ బంగారు నాణాలు తీసుకొవడానికి అర్హులు” . అవి తీసుకుని ఆ రైతు తన దారిన తాను వెళ్ళిపోయాడు.

నీతి:

సామాజిక స్పృహ కలిగి ఎవరయితే తమ పరిసరాల పట్ల బాధ్యతనెరిగి ప్రవర్తిస్తారో ఉంటారో వారికి ఎప్పుడూ మంచే జరుగుతుంది.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s