అద్భుత శిల్పి, విలువ: ధర్మం, అంతర్గత విలువ : ధర్మాచరణ

ఒక పెద్దమనిషి ఇంకా నిర్మాణ దశలో ఉన్న ఒక ఆలయానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ ఒక శిల్పి భగవంతుని విగ్రహాన్ని చెక్కుతున్నాడు.ఇంతలో సరిగ్గా అతడు చెక్కుతున్న విగ్రహం పక్కనే అలాంటి ఇంకో విగ్రహాన్ని చూస్తాడు. ఒకే మూర్తివి రెండు ప్రతిమలు ఎందుకు చెక్కుతున్నాడా అని ఆశ్చర్యంతో శిల్పి దగ్గరకు వెళ్ళ్ళి ఇలా అడుగుతాడు.

ఒకేలాంటి శిల్పాలను ఎందుకు చెక్కుతున్నారండి? ఆలయం ఒక్కటే అయినపుడు ఒకే మూర్తికి చెందిన రెండు విగ్రహాలు అవసరం అంటారా ? అని అడుగుతాడు.దానికి ఆ శిల్పి శ్రద్ధగా తన పని తాను చేసుకుంటూనే, తల కూడా ఎత్తకుండానే ఇలా అన్నాడు.

IMG_0855

అవసరంలేదండీ,    కాని నేను ఇంతకుముందు చెక్కిన విగ్రహం చివరిదశలో ఒక చిన్న గీతవల్ల దెబ్బతింది.అందుకని సరిగా అటువంటిదే మరో విగ్రహాన్ని చెక్కుతున్నాను అని వినయంగా సమధానం ఇస్తాడు.

వెంటనే ఆ పెద్దమనిషి లోపం ఉన్న విగ్రహాన్ని పైకి, కిందకీ ఎంతో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి చూసి , అదేంటి నాకు ఏ లోపము కనిపించడంలేదే అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఆ శిల్పి ఆ విగ్రహం ముక్కువైపు చూపుతూ ఇక్కడ చూడండి నేను ఈ విగ్రహాన్ని చెక్కుతుండగా , ఇదిగో ముక్కుమీద ఇలా పొరపాటున ఒక గీత పడింది, అందుకని అటువంటిదే మరో విగ్రహాన్ని చెక్కుతున్నాను అని జవాబు చెప్పాడు.

అంతటితో ఊరుకోక ఆ పెద్దమనిషి ఈ విగ్రహాన్ని ఆలయంలో ఎక్కడ ప్రతిష్టిస్తున్నారు అని అడుగుతాడు. దానికి ఆ శిల్పి అదిగో ఆ 20అడుగుల స్తంభం పైన నేను చెక్కడం పూర్తిచేస్తే ఈ రెండో విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టిస్తారు అని చెప్పాడు.  అప్పుడు ఆ పెద్దమనిషి ఆశ్చర్యపోతూ ఏమిటీ? అంత ఎత్తున విగ్రహం ఉంటే ఇంత చిన్న లోపం ఎవరికి కనిపిస్తుందండీ అని అడుగుతాడు.

దానికి ఆ శిల్పి ఒక నిమిషం చెక్కడం ఆపి చిరునవ్వుతో నాకు తెలుసు, సాక్షిగా నిలబడి అన్నీ చుస్తున్న ఆ భగవంతుడికి కూడా తెలుసు కదండీ అని జవాబు చెప్తాడు.

నీతి: ఏ పని అయినా సమర్ధవంతంగా పూర్తిచేసి విజయాన్ని సాధించాలనుకోవడం మంచిదే కాని దానికి కావలసిన ప్రేరణ మన లోపలినుండే రావాలి. అది బైట ప్రపంచంలో నుండి రాదు.

ఏ పని కూడా ఒకరి మెప్పుని పొందడంకోసం లేదా ఎవరైనా గుర్తిస్తారని చెయ్యకూడదు. ఏదిచేసినా మన సంతృప్తి కోసం శ్రద్ధ పెట్టి  సమర్ధవంతంగా పూర్తి చేసి విజయాన్ని సాధించాలి. ఇదే ఉత్తమ కళాకారుని లక్షణం.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s