ప్రతిబింబం (Reflection) విలువ : సత్యం, అంతర్గత విలువ : ఆశావాదం

reflection తండ్రీ కొడుకులు ఇరువురు కొండ ప్రాంతంలో నడుస్తుండగా, పిల్లవాడు అకస్మాత్తుగా కింద పడిపోతాడు. దానితో ఆ నొప్పిని తట్టుకోలేక “అయ్యో” అని గట్టిగా అరుస్తాడు. అతని అరుపు అతనికే తిరిగి వినిపించేసరికి అతడు ఆశ్చర్యపోతాడు. ఆసక్తితో అతడు “అయ్యో” అన్న అరుపు వినపడగానే “నీవు ఎవరు” అని ప్రశ్నిస్తాడు. జవాబుగా అతనికి తిరిగి అతని ప్రశ్నే వినిపిస్తుంది. “నీవు ఎవరు” అన్న ప్రశ్న తిరిగి వినపడగానే పిల్లవాడు కోపంతో “ఓ పిరికివాడా” అని అరుస్తాడు. మళ్ళీ తను అన్న మాటలే వినిపిస్తాయి. ఇక విసిగిపోయిన ఆ పిల్లవాడు తండ్రి వైపు తిరిగి చూస్తూ, “నాన్నగారు ఏమి జరుగుతున్నది ఇక్కడ? నాకు ఏమీ అర్ధం కావటంలేదు,” అని అమాయకంగా ప్రశ్నిస్తాడు. తండ్రి నిదానంగా “నాయనా, నేను చెప్పేది శ్రద్థగా విను” అని అంటూనే “నేను నిన్ను అభినందిస్తున్నాను” అని గట్టిగా అరుస్తాడు. తిరిగి “నేను నిన్ను అభినందిస్తున్నాను” అని వినపడుతుంది. మరి ఒక మారు తండ్రి “నీవు విజేతవు” అని అరవగా మళ్ళీ”నీవు విజేతవు” అని వినపడుతుంది. ఇదంతా గమనిస్తున్న పిల్లవాడు ఆశ్చర్యంతో  మౌనంగా ఉండిపోతాడు. images (1) అప్పుడు నిదానంగా ఆ తండ్రి దీనినే “ప్రతిధ్వని” అనగా “ECHO” అంటారు నాయనా. సరిగ్గా గమనిస్తే ఇదే జీవితం. మన భావాలు మనకి ఎదుటి వారిలో “మన ప్రతిబింబంగా” కనిపిస్తాయి. అలాగే మన మాటలు కూడా తిరిగి మనకి మన పతిధ్వనిగా వినిపిస్తాయి. మన చేతలు కూడా అంతే. (Everything is reflection, resound and reaction of what we think, say and do). మనం ఒక వంతు మంచి చేస్తే దానికి స్పందనగా వెయ్యిరెట్లు మనకి మంచి జరుగుతుంది. చెడు కూడా అంతే. చెడ్డ భావాలు కాని, మాటలు కాని తిరిగి మననే మరింత బాధిస్తాయి. labrador-mother-son కనుక మన జీవితమనే అద్దంలో మనకి మన ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది. అందుచేత ప్రేమని బైట ప్రపంచంలో పొందాలి అంటే, అంత కంటే ఎక్కువ ప్రేమని మన హృదయమంతటా నింపుకోవాలి.మన జట్టులో మంచి స్పర్ధను పెంచాలి అంటే, మన సమర్ధతని ముందు మనం పెంచుకోవాలి. ఈ రకమైనటువంటి అనుబంధం ప్రపంచంలో ప్రతి చిన్న విషయానికి వర్తిస్తుంది. జీవితం మనం ఏది ఇస్తే దానిని మనకి మళ్ళీ తిరిగి ఇస్తుంది.

నీతి:  మన జీవితం యాదృచ్చికం (Coincidence) కాదు.అది ఖచ్చితంగా మన ప్రతిబింబమే! మంచి ఉత్తమమైన భావాలను, ఆలోచనలను మనలో పెంపొందిచుకుంటే తప్పక ఏరంగంలో అయినా విజయాన్ని సాధిస్త్తాము. https://saibalsanskaar.wordpress.com https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s