సృష్టి అంతా భగవంతుని స్వరూపమే (God Is Everywhere) ! విలువ : సత్యము అంతర్గత విలువ : జ్ఞానము

Summer_School

ఒక పిల్లవాడు స్కూలు నుండి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నాడు. గడ్డిపైన నడుస్తుండగా అతడికి ఒక గొంగలి పురుగు కనిపించింది.మరికొంత దూరం నడిచాక అతనికి చెట్టు పైన భద్రంగా ఒన్న ఒక పక్షి గూడు కనిపిస్తుంది. అలా పిల్లవాడికి దారిలో కనిపించే ప్రతి అందమైన దృశ్యం భగవంతుని సృష్టియొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించేలా చేస్తాయి.

ప్రకృతి లోని ఇన్ని అందాలని చూస్తూ ఆ చిన్న పిల్లవాడు ఆనందంగా హుషారుగా గెంతుకుంటూ వెళుతుండగా, పొరుగింటి ఒక పెద్దమనిషి అతనికి ఎదురు వచ్చి, “ఏమిటి నాయనా ఎక్కడినించి వస్తున్నావు, ఈరొజు ఉదయమునించి ఏమి చేసావు” అని ఆప్యాయంగా పలకరిస్తారు.”నేను చర్చి స్కూలు నించి వస్తున్నానండి, అక్కడ భగవంతుడి గురించి బోలెడు విషయాలని తెలుసుకున్నాను”, అని వినయంగా బదులు చెప్తాడు.

images

ఇంతటి చక్కని సమాధానం విన్న పెద్దమనిషి ఎంతో మురిసిపోయి,”చాలా మంచిది నాయనా! అంతకంటే మంచి కాలక్షేపం ఏమి ఉంటుంది: సరే కాని దేవుడి గురించి ఎన్నొ మంచి విషయాలను తెలుసుకుని వస్తున్నావు కదా, “మరి ఆ భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్పగలవా? “నువ్వు గనక ఈ ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పగలిగితే నేను నీకు బహుమతిగా పది పైసలను ఇస్తాను”. అని అంటాడు.  అప్పుడు ఆ పిల్లవాడు చురుకుగా, “భగవంతుడు లేని చోటు ఒకటైనా మీరు నాకు చూపించగలిగితే నేనే మీకు తిరిగి రూపాయి ఇస్తాను.” అని చక్కటి సమాధానం, ఆ పెద్దమనిషి ఆశ్చర్యపోయేలా ఇస్తాడు.

నీతి:  అంతా మన దృష్టి లోనే ఉంటుంది. కల్లాకపటం లేని  హృదయంతో ,పవిత్రమైన మనస్సుతో చూస్తే అంతటా మనకి తప్పక భగవంతుడు కనిపిస్తాడు.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s