ఆత్మీయులకు విలువ ఇవ్వండి, విలువ: ప్రేమ, అంతర్గత విలువ: క్షమ, కృతజ్ఞత

ఒకప్పుడు ఇద్దరు స్నేహితులు ఒక ఎడారిలో నడుస్తున్నారు. త్రోవలో ఒకచోట ఇద్దరిమధ్యా ఏదో వాదన జరిగింది.ఇద్దరిలో ఒకతను రెండవవాని చెంపపై కొట్టాడు.

desertచెంపదెబ్బ తిన్న మిత్రుడు ఏమీ మట్లాడకుండా, ” ఈ రోజు నా ప్రాణస్నేహితుడు నన్ను చెంపదెబ్బ కొట్టాడు” అని ఇసుకలో రాసాడు.

ఒక ఒయాసిస్ దగ్గరగా కనిపించేవరకు నడిచి, ఒయాసిస్ కనిపించేక అందులో దిగి స్నానం చేద్దామని అనుకున్నారు. చెంపదెబ్బ తిన్న మిత్రుడు ఊబిలో దిగి కూరుకుపోసాగాడు. కాని రెండవవాడు అతను కూరుకుపోకుండా కాపాడాడు. స్నేహితుడు ఊబి నుండి పైకి లాగి కాపాడిన తరువాత అతడు ఒక రాతిపై ” నా స్నేహితుడు ఈరోజు నా ప్రాణం కాపాడాడు” అని రాసాడు.

ముందు చెంపదెబ్బ కొట్టి తరువాత తానే తన స్నేహితుడి ప్రాణం కాపాడినవాడు తన మిత్రునితో ” నిన్ను కొట్టినపుడు ఇసుకలో రాసావు,ఇప్పుడు కాపాడినపుడు రాతిపై రాసావు, ఎందుకు?” అని అడిగాడు.అప్పుడు ఆ రెండవవాడు ” ఇతరులు మనని బాధపెట్టినపుడు మనం ఇసుకలో రాసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ వ్రాత క్షమాగుణం అనే గాలికి కొట్టుకుపోవాలి.కాని ఎవరైనా మనకి ఏదయినా ఉపకారం చేసినప్పుడు అది రాతిపై రాసుకోవాలి ఎప్పటికి చెరిగిపోకుండా” అని అన్నాడు.

నీతి: నీకు జీవితంలో ఎన్ని ఆస్తిపాస్తులు ఉన్న వాటికి విలువనివ్వవద్దు. నీ జీవితంలో ఉన్న వ్యక్తులకు విలువనివ్వు.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s