నీతి నీజాయతి – ఎంతో అమూల్యమైనది

dasturji pictureవిలువ : సత్యం

అంతర్గత విలు: నిజాయితి

కొన్ని సవత్సరాల క్రితం దస్తురిజి బొంబాయి నగరానికి విచ్చేశారు. కొన్నివారాలు అయ్యాక, బస్సు లో ప్రయాణంచేసే అవకాశం వచ్చింది  బస్సు లో కూర్చోగానే, టికెట్ కలక్టరు పొరపాటున ఒక  రూపాయి ఎక్కువ ఇచ్చేడు అని తెలిసింది .ఏమి చెయ్యాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, దస్తుర్గారికి అనిపించింది. రూపాయి వెన్నక్కి ఎచ్చేయ్యాలి ,దెగ్గిర పెట్టుకోవడం పొరపాటు’అని,  దస్తుర్గారికి ఇంకో ఆలోచన  వచ్చింది   ఒక రూపాయి కోసం ఇంత ఆలో చన ఎందుకు మరిచిపోదాం.భగవంతుడు ఇచ్చిన బహుమానం అనుకుని  ఊరుకుని దగ్గర పెట్టుకుందాము

దస్తూ ర్ గారు, దిగవలిసిన చోటు వొచ్చి నప్పుడు, కావాలని బస్సు తలుపు దగ్గిర నిలబడి

టికెట్ కలెక్టర్ తో అన్నారు ‘మీరు నాకు చిల్లర ఎ క్కు వ ఇచ్చారు’ అని.

టికెట్ కలెక్టర్ చిరునవ్వుతో, అడిగాడు, ‘మీరు ఊళ్లోకి  కొత్త గా వ  చ్చి న దస్తూర్ గారు కదా అండీ’

దస్తూర్ గారు అవును ” అని జవాబు చెప్పారు.

టికెట్ కలెక్టర్ అన్నాడు,’నేను మీ గురించి చాల మంచి విషయాలు విన్నాను,ఒక రూపాయి ఎక్కువ ఇవ్వాలి అని అనిపించింది”

అది వినగానే దస్తూర్ గారికి చాల చిన్నతనం వేసింది .దస్తూర్ గారు అనుకున్నారు ‘భగవంతుడా ఈరోజు నేను ఒక రూపాయి కోసం,నా అభిమాన్నాన్ని అమ్ముకోబో యాను,నన్ను క్షమించు

నీతి:

మన మనసు మనకి చాల ఆలోచనలు ఇస్తుంది , మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి

1.మీ ఆలోచనల్ని గమనించండి, మాటలు గా మారతాయి

2.మాటల్ని గమనించండి, చర్య లు గా   మారతాయి

3. మీ చర్యల్ని గమనించండి, అలవాట్లు గా మారతాయి

4. అలవాట్లు గమనించండి, మీ స్వభావం గా మారుతాయి

5. స్వభావాన్ని గమనించండి, మీ విధి గా మా రుతుంది.

ఎప్పుడు కూడా మన మనస్సుని , తప్పు ఆలోచనలు రాకుండా జాగ్రత్తగా, గమనించాలి. ఏవైనా పొరపాటు చేస్తే మనం శాంతంగా ఉండలేము

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s